Współpraca międzynarodowa

1. Współpraca na wodach granicznych z Republiką Federalną Niemiec

Przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczą w pracach dwóch grup roboczych Polsko – Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych: Grupy Roboczej W2 i Grupy Roboczej W3. Zakres współpracy regulowany jest przez umowę między Rzeczpospolita Polską a Republiką federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 roku.

Obszarem działań Komisji jest graniczny odcinek Nysy Łużyckiej, Odry Granicznej i Odry Zachodniej oraz Zatoka Pomorska, Zalew Szczeciński i wody podziemne w tych miejscach, w których przecinają się granice.

W ramach Polsko – Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych działa pięć grup roboczych:

 • Grupa Robocza W 1 do spraw Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych
 • Grupa Robocza W2 do spraw Ochrony Wód Granicznych
 • Grupa Robocza W3 do spraw Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń Wód Granicznych
 • Grupa Robocza W4 do spraw Utrzymania Wód Granicznych
 • Grupa Robocza W5 do spraw Planowanie Wód Granicznych

Do zadań Grupy Roboczej W2 należy:

 • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
 • prowadzenie badań, obserwacji i pomiarów wód oraz oceny wyników badań a także wymianę odpowiednich danych i informacji,
 • wspólne badania wód granicznych w celu określenia ich ilości i jakości,
 • realizacja programów pomiarowych i ustalanie metod analitycznych,
 • realizacja programów poprawy jakości wód,
 • ustalanie kryteriów do jakości wód i klas czystości wód,
 • ustalanie kryteriów technicznych odnośnie koniecznej jakości ścieków wprowadzanych do wód granicznych.

Coroczny zakres prac w ramach Grupy Roboczej W2 z udziałem WIOŚ w Zielonej Górze obejmuje m.in.:

 • pobór prób oraz prowadzenie badań fizyko-chemicznych i biologicznych wód Nysy Łużyckiej i Odry,
 • przeprowadzenie wspólnego, polsko- niemieckiego poboru prób w celu porównania uzyskiwanych wyników pomiędzy laboratoriami WIOŚ w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp., a odpowiednimi laboratoriami landów Brandenburgii i Saksonii (na mostach granicznych: Kostrzyn – Kietz na Odrze i Łęknica – Bad Muskau na Nysie Łużyckiej),
 • wymianę wyników całorocznych badań uzyskanych.,
 • narady członków GR W2
 • narady Grupy Ekspertów do spraw Jakości Analiz oraz Grupy Ekspertów ds. Monitoringu

Działania Grupy Roboczej W3 koncentrują się na:

 • ustalaniu źródeł zagrożeń mogących prowadzić do nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych,
 • opracowywaniu, uzgadnianie oraz stosowaniu planów alarmowych, planów akcji oraz planów zgłoszeń w przypadku zdarzeń związanych z nadzwyczajnymi zanieczyszczeniami,
 • opracowywaniu systemów kontroli, powiadamiania i ostrzegania na wypadek nadzwyczajnych zanieczyszczeń,
 • opracowywaniu technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych zasad zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zanieczyszczeń, łącznie z przeprowadzaniem ćwiczeń,
 • wymianie informacji naukowo – technicznych i doświadczeń

WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczy również w pracach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw realizacji konwencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych, działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska. Konwencja EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych reguluje kwestie poważnych awarii na lądzie, z wyłączeniem awarii jądrowych oraz awarii na terenie obiektów wojskowych. Obejmuje problematykę zapobiegania awariom przemysłowym, zapewnienia gotowości na wypadek awarii o skutkach transgranicznych, a także likwidacji skutków wspomnianych zdarzeń.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest członkiem Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie jakości powietrza na obszarach leżących wzdłuż granicy, działającej również w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska. Działalność Grupy opiera się głównie na wymianie informacji dotyczących poziomu i przyczyn transgranicznych zanieczyszczeń powietrza oraz wspólnemu opracowywaniu propozycji ich redukcji.

 

2. Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia

W 2008 roku WIOŚ w Zielonej Górze włączył się do współpracy w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia (Ministerium für Umwelts, Gesundheit und Verbraucherschutz)  a województwem lubuskim i województwem zachodniopomorskim.

Współpraca opiera się na wymianie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i ochrony konsumenta w Polsce i w Niemczech, wzajemnych stażach i wizytacjach urzędów. Przynajmniej raz w roku organizowane jest również wspólne spotkanie przedstawicieli Brandenburgii i polskich województw partnerskich, poświęcone wybranym wcześniej problemom.

 

3. Współpraca z instytucjami i agendami Unii Europejskiej

WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczy we współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z Europejską Agencją Ochrony Środowiska, poprzez pozyskiwanie i przekazywanie danych o zanieczyszczeniu powietrza z sieci automatycznych stacji pomiarowych (działających w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Powietrza) — włączonych do sieci EUROAIRNET oraz poprzez wykonywanie badań i przekazywanie danych o jakości wód powierzchniowych na stanowiskach włączonych do sieci EIONET Waters. Uczestnictwo Inspektoratu w ww. pracach ma ograniczony zakres i charakter informacyjny.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska jest organem Unii Europejskiej, a jej celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i pomoc w osiąganiu istotnej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie aktualnych, istotnych i wiarygodnych informacji o środowisku ośrodkom decyzyjnym i społeczeństwu. Do Agencji należą obecnie 32 państwa: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.