Informacja o stanie środowiska
w powiecie nowosolskim

 

    Wprowadzenie
1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
3. Gospodarka odpadami
4. Stan czystości wód
  4.1. Wody powierzchniowe
      a) Rzeki

      b) Jeziora
  4.2. Wody podziemne
5. Zanieczyszczenie powietrza