Szukamy firm społecznie odpowiedzialnych – Konkurs „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”

- Aktualności - 2013-03-21

Przedsięwzięcie jest jednym z działań unijnego projektu pt. „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, prowadzonego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność. Celem jest wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.

 

Kto może zostać laureatem?

Przedsiębiorstwo, które poza troską o zysk ekonomiczny, dobrowolnie podejmuje działania przynoszące korzyści wszystkim swoim interesariuszom, czyli pracownikom, partnerom biznesowym, klientom, społeczności lokalnej, a przy tym pamięta o środowisku naturalnym.

Zamysłem Konkursu jest pokazanie, że biznes myśli nie tylko o swoich korzyściach. Przeciwnie istnieje wiele firm, które realizując cel gospodarczy, równocześnie dba o otoczenie, co w dłuższej perspektywie przynosi korzyści także im samym, umacniając ich pozycję na rynku.

 

Kto może zgłosić firmę do Konkursu?

Firmę do Konkursu zgłosić mogą zarówno osoby uprawnione do reprezentowania czyli prezes, właściciel, dyrektor, ale również pracownicy, organizacja pozarządowa, samorząd lokalny, lokalna społeczność czy też partner biznesowy, z którym firma współpracuje. Wystarczy wypełnić i złożyć u organizatorów formularz zgłoszeniowy dostępny na www.csr.opzl.ploraz www.solidarnosc.zgora.pl. Przed tym warto zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Udział w Konkursie jest dobrowolny, a organizatorzy nie pobierają od uczestników żadnych opłat.

 

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i kiedy znane będą wyniki Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2013 r. Następnie poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej, które zakończą się do dnia 31 sierpnia 2013 r. Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas gali będącej częścią konferencji kończącej projekt, w grudniu 2013 r.

 

Kto oceni firmy?

Firmy oceni Kapituła Konkursu, której Członkowie reprezentują zarówno środowisko pracodawców jak i pracowników, a także samorządu lokalnego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz lubuskich instytucji publicznych.

Według jakich kryteriów prowadzona będzie ocena?

Społeczna odpowiedzialność firm oceniana będzie w czterech aspektach:

  • lokalny rynek pracy (m.in. organizacja pracy w firmie, relacje z pracownikami w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn)
  • środowisko naturalne (m.in. działania w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania skutków działalności)
  • zaangażowanie społeczne (m.in. działalność na rzecz społeczności lokalnych, zaangażowanie w działalność społeczną)                                                                                      
  • uczciwe praktyki rynkowe (m.in. relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami)

 

Jakie korzyści płyną z udziału w Konkursie?

Zwycięskie firmy otrzymają symboliczne nagrody w postaci dyplomów i statuetek oraz możliwość posługiwania się logotypem Konkursu.

Wymierne korzyści będą miały charakter marketingowy, związany z udziałem w reportażu filmowym pt. „CSR w biznesie – promocja dobrych praktyk w województwie lubuskim”, oraz z prezentacją sylwetek firm i ich działań społecznie odpowiedzialnych w Katalogu Dobrych Praktyk (publikacji projektu), a także z obecnością na łamach lokalnych i regionalnych mediów m.in. dwumiesięcznika „Biznes Lubuski” oraz dziennika „Gazeta Lubuska”.

 

Biuro Konkursu:

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Organizatora:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. M. Reja 6
65-076 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl,

 

a także w biurze Współorganizatora:

Region Zielonogórski NSZZ Solidarność
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 13 80
e-mail: region@solidarnosc.zgora.pl.

 lubuskie-perly-logo

 

udostpnij