REACH i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową

REACH

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku, sprostowanie Dz. Urz. UE L 136 z dnia 29 maja 2007 roku) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz propagowanie nowoczesnych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym i wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Rozporządzenie REACH wprowadziło liczne zmiany w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów. Zasadniczym zwrotem w podejściu do kwestii nadzoru nad bezpieczeństwem chemicznym jest przeniesienie ciężaru wykonywania oceny ryzyka dla substancji chemicznych z państw członkowskich na przedsiębiorców. Zmieniły się przepisy odnośnie wprowadzania substancji chemicznych na rynek. Pojawił się między innymi obowiązek rejestrowania substancji chemicznej w jej postaci własnej, w preparacie, czy w wyrobie, jeżeli wielkość jej produkcji lub importu wynosi co najmniej 1 tonę/rok. Jednym z nowych wymogów rozporządzenia REACH dot. przedsiębiorców jest sporządzanie raportów bezpieczeństwa chemicznego, oraz scenariuszy narażenia.

Więcej:
Europejska Agencja Chemikaliów
Ministerstwo Gospodarki – REACH
REACH – helpdesk
www.chemikalia.gov.pl

SZWO

Podstawa prawna dla Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli przestrzegania przepisów dot. substancji zubożających warstwę ozonową
Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę podmiotów używających substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) w celu wyegzekwowania takiego postępowania z nimi, aby ograniczać ich szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze. Kompetencje IOŚ w tym zakresie wynikają z art. 32 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121, poz. 1263), zwanej dalej Ustawą.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia ministrowi właściwemu ds. środowiska do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego raport w sprawie oceny stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w roku poprzednim.

Szczegółowe informacje przyrodnicze o ochronie warstwy ozonowej oraz przepisach prawnych w tym zakresie, jak również działaniach IOŚ związanych z nadzorem nad postępowaniem ze SZWO można znaleźć w prezentacji p. Przemysława Olszanieckiego pn.: „Nadzór nad podmiotami używającymi SZWO po wejściu w życie REACH” oraz w pracy pt.: „Zagrożenie stwarzane dla środowiska przez chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych należących do substancji zubożających warstwę ozonową, szczególne uregulowania prawne (komplementarne do REACH) dot. postępowania z tymi substancjami oraz wskazówki dla organów nadzoru odnośnie wykonywania kontroli producentów, importerów i dalszych użytkowników w przedmiotowym zakresie” (dostępne w serwisie GIOŚ)

Więcej w serwisie GIOŚ

 

Obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH

Z dniem 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się termin rejestracji wstępnej substancji chemicznych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Występujące obecnie na rynku UE chemikalia, które odpowiadają definicji substancji wprowadzonych, zgodnie z art. 3 pkt 20 Rozporządzenia REACH i podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 5, należy zarejestrować elektronicznie w Europejskiej Agencji Chemikaliów w okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. na podstawie art. 28.

Tylko firmy dokonujące rejestracji wstępnej swoich substancji mogą skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji pełnej.

Terminy te zależą od przedziału tonażu produkowanych lub wprowadzanych do obrotu na terytorium Wspólnoty przez dany podmiot substancji oraz od ich niebezpiecznych właściwości.
Zróżnicowane terminy są następujące:

  • 30 listopada 2010 r.,
  • 31 maja 2013 r. lub
  • 31 maja 2018 r.

W przypadku, jeżeli nie dokona się rejestracji wstępnej, z dniem 1 grudnia 2008 powstaje obowiązek pełnej rejestracji substancji.

Rejestracja wstępna jest wolna od opłat i łatwa technicznie do wykonania, wymaga jedynie niewielkiej ilości danych i nie wiąże się z żadną opłatą. Plik rejestracji wstępnej dotyczący substancji zawiera:

  • dane identyfikujące daną substancję: numer EINECS, numery CAS i nazwy substancji;
  • planowany termin i przedział tonażu w celu rejestracji;
  • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią (w rozumieniu art. 4), który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych;
  • nazwa innej (innych) substancji według nomenklatury IUPAC, o których istnieją ewentualnie istotne informacje mające znaczenie dla substancji wstępnie zarejestrowanej. Jest to sposób na wskazanie, które dane można wymieniać w ramach tzw. podejścia przekrojowego, (ilościowych) zależności struktura-aktywność ((Q)SAR) oraz grupowania substancji.

Wymaga podkreślenia również, że dokonanie rejestracji wstępnej substancji nie oznacza konieczności dokonania pełnej rejestracji. W przypadku, gdy podmiot pre-rejestrujący z jakiś przyczyn uzna w terminie późniejszym, że nie jest już związany tym obowiązkiem, np. skorzysta z wyłączenia dot. substancji odzyskiwanych zgodnie z art. 2 ust. 7 pkt d wówczas nie dokonuje rejestracji pełnej.

Dalszy użytkownik (definicja zgodna z art. 3 pkt 13), w celu zorientowania się, czy będzie mógł po 1 grudnia 2008 r. zaopatrywać się w substancje legalnie dostępne na rynku, niezbędne do jego działalności i ewentualnego podjęcia stosownych czynności, powinien uzyskać następujące informacje od swoich dostawców:

  • czy dostarczane substancje są, lub będą wstępnie zarejestrowane,
  • w jakim terminie ma nastąpić ich pełna rejestracja,
  • w przypadku substancji wprowadzanych do obrotu przez dany podmiot w ilości powyżej 10 ton/rok – czy odpowiednie dokumenty składane przy rejestracji będą obejmować aktualny sposób użytkowania danej substancji.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji wstępnej oraz link do poradnika na temat jej technicznego wykonania dostępne są na stronie internetowej: www.reach.gov.pl w podzakładce o takiej samej nazwie umieszczonej hierarchicznie w zakładce Rejestracja. Strona jest prowadzona przez Krajowe Centrum Informacyjne REACH (helpdesk) powołane na mocy art. 124 Rozporządzenia REACH przy Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.

Można też korzystać z usług Punktów Konsultacyjnych ds. REACH, które powstały przy różnych ośrodkach naukowych i mają, lub będą mieć, swoje witryny internetowe. Odnośniki do danych teleadresowych Punktów Konsultacyjnych ds. REACH znajdują się na stronie:
Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki