Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za lata 2014-2018

- Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2019-06-30

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pięcioletnią ocenę jakości powietrza za lata 2014-2018 na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wymaganej na mocy art. 89 ww. ustawy. Informacje te zawarte są w wojewódzkim raporcie z pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6),  pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Obowiązek wykonywania pięcioletniej oceny jakości powietrza w strefach wynika z przepisów prawa UE, transponowanych do prawa krajowego.

Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia pięcioletniej oceny jakości powietrza w Polsce są:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska  Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914).

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 r. poz. 1120),
  • ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  Dz. U. 2019 r., poz. 1355 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479).

Pobierz dokument:

  1. Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za lata 2014-2018
udostpnij