Ocena wód Jeziora Głębokiego koło Międzyrzecza na podstawie badań WIOŚ w latach 1993-2013

- Aktualności, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2015-03-17

okładkaJezioro Głębokie koło Międzyrzecza o kodzie PLLW10378 znajduje się w powiecie międzyrzeckim, gmina Międzyrzecz. Jezioro położone jest na obszarze bezodpływowym w dorzeczu dolnej Obry.

Do roku 2006 jezioro było badane zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska, który wówczas obejmował wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha, odgrywających ważną rolę w zasobach wodnych kraju, jak również zbiorniki mniejsze, ważne dla regionu z gospodarczego lub ekologicznego punktu widzenia. Od roku 2007 Jezioro Głębokie zostało wyznaczone do badań jako jezioro reperowe (w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). Należy do grupy 22 jezior reprezentujących najpowszechniejsze w Polsce typy jezior oraz pełne spektrum jakości wód. Badane jest corocznie ze zwiększoną częstotliwością: 6-8 razy w roku, co ma na celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior w różnych warunkach antropopresji i powinno ułatwić interpretację wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą częstotliwością. Od 2007 roku realizuje się badania, które mają na celu określenie stanu wód powierzchniowych wykonywanych w odniesieniu do jednolitych części wód (w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska) i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.

Na podstawie badań zrealizowanych w analizowanym okresie można przyjąć, iż pomimo okresowych fluktuacji jezioro to cechuje się stabilnością badanych parametrów. Wieloletnie badania Jeziora Głębokiego potwierdziły, że jest jednym z najczystszych akwenów Pojezierza Lubuskiego. Wartości wskaźników biogennych oraz koncentracji chlorofilu „a” nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych dla I klasy. Potwierdził to także dobry stan chemiczny i biologiczny. Na zbiorniku nie są obserwowane zakwity fitoplanktonu, zaś duża przezroczystość wody sprawia, że jest ono bardzo atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym.


Pobierz dokument:

  1. Ocena wód Jeziora Głębokiego koło Międzyrzecza na podstawie badań WIOŚ w latach 1993-2013
udostpnij