Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2014 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2013

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2015-12-28

okładkaNa obszarze województwa lubuskiego w 2014 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 19 jednolitych części wód jezior, w tym 17 naturalnych oraz 2 silnie zmienione. W omawianym roku badania prowadzono w 19 punktach pomiarowo-kontrolnych oraz w ramach 3 rodzajów monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano łącznie 15 jezior, w tym 2 jeziora (Głębokie k. Międzyrzecza i Tarnowskie Duże) w ramach monitoringu reperowego, natomiast 17 jezior objętych było monitoringiem operacyjnym. Monitoring obszarów chronionych obejmował badania 17 jezior, w tym 12 jezior położonych na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 12 jezior położonych na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz 1 jeziora będącego jednolitą częścią wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482) wraz z uwzględnieniem wytycznych GIOŚ. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja została przeprowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W procesie weryfikacji ocen zastosowano zasadę dziedziczenia, polegającą na przypisaniu jeziorom brakujących ocen wskaźników zbadanych w latach wcześniejszych (2010-2013).

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2014 roku oraz w latach 2010-2013 dokonano zbiorczego zestawienia wykonanych dla tego okresu ocen uwzględniających ich aktualizację w ramach procesu dziedziczenia. W efekcie stwierdzono, iż w latach 2010-2014 spośród 56 przebadanych jezior stan / potencjał ekologiczny bardzo dobry / maksymalny stwierdzono w 10 jeziorach, natomiast stan dobry w 17 jeziorach. Stan umiarkowany stwierdzono w 14 jeziorach, stan słaby w 6 jeziorach, natomiast stan zły w 9 jeziorach.

Ocena stanu chemicznego dokonana łącznie dla 38 jezior wykazała w przypadku 14 jezior stan chemiczny dobry. Pozostałe 24 jeziora osiągnęły stan chemiczny poniżej dobrego ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla substancji z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.

Ogólna ocena stanu jednolitych części wód jezior wykazała, że 11 jezior osiągnęło stan dobry, a 38 jezior stan zły. Dla pozostałych 7 jezior nie określono ogólnej oceny stanu.


Pobierz dokument:

  1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2014 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2013

 

udostpnij