Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2015-01-30

okładka

Na obszarze województwa lubuskiego w 2013 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 20 jednolitych części wód jezior, w tym 19 naturalnych oraz 1 silnie zmienioną. Łączna powierzchnia badanych jezior wyniosła 2.070,2 ha, natomiast łączna objętość wód wyniosła 137.323,1 tys. m3. W omawianym okresie badania prowadzono w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych oraz w ramach 3 rodzajów monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano łącznie 17 jezior, w tym 2 jeziora (Głębokie k. Międzyrzecza i Tarnowskie Duże) w ramach monitoringu reperowego, natomiast 19 jezior objętych było monitoringiem operacyjnym. Monitoring obszarów chronionych obejmował badania 19 jezior, w tym 9 jezior położonych na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 9 jezior położonych na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz 1 jezioro będące jednolitą częścią wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku oraz w latach 2010-2012 dokonano zbiorczego zestawienia wykonanych dla tego okresu ocen uwzględniających ich aktualizację w ramach procesu dziedziczenia.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Oceny jezior badanych w 2013 roku dokonano według kryteriów podanych w rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) oraz w oparciu o wytyczne opracowane przez GIOŚ.


Pobierz dokument:

  1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012
udostpnij