Historia WIOŚ w Zielonej Górze

Rys historyczny WIOŚ w Zielonej Górze

1 września 1980 r. weszła w życie ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3 z 1980 r., poz. 6) na mocy której powstała Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 96 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywaniu kontroli w zakresie ochrony środowiska (Dz. U. Nr 24 z 1980r., poz. 96). Rozporządzenie które weszło w życie z dniem 5 listopada 1980r. stworzyło formalne warunki do rozpoczęcia działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jednakże jako początek obecnie istniejącego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przyjmuje się dzień 1 lipca 1962r. Tego dnia rozpoczyna bowiem pracę Laboratorium Badania Wód i Ścieków w Zielonej Górze, które ma swoją siedzibę w baraku przy ul. Mieszka 1. Celem jego działania było określenie jakości powierzchniowych wód płynących na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego, które swoim obszarem obejmowało powierzchnię 14576 km2.Kierownikiem Laboratorium zostaje dr Józef Walczak. Jego zaś następcami byli kolejno: mgr Florian Klimczak i mgr Lutosław Gąszczak.

W I półroczu 1971 r. Laboratorium zostaje przeniesione do zmodernizowanego budynku mieszczącego się przy ul. Siemiradzkiego 19 w Zielonej Górze, który obecnie stanowi siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.W latach 70. Laboratorium stopniowo rozszerza swoją działalność poprzez podjęcie badań z zakresu ochrony powietrza. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w zmianie nazwy, która od lutego 1972 r. brzmi: Laboratorium Badania Wód, Ścieków i Powietrza w Zielonej Górze.Z dniem 1.05.1972 r. kierownictwo Laboratorium obejmuje mgr Jerzy Mendaluk.

W tym samym roku powołana zostaje Pracownia Terenowa w Żarach mieszcząca się przy ul. Okrzei 70. Kierownikiem Pracowni zostaje mgr Bogdan Kilanowski.

W grudniu 1973 r. zostaje powołana Pracownia Terenowa Laboratorium Badania Wód i Ścieków w Gorzowie Wlkp., wykonująca badania jakości wody i ścieków w północnej części województwa, współpracująca na co dzień z administracją terenową. Jej kierownikiem został mgr inż. Jan Krawiec. Siedziba pracowni mieściła się w pięknym, niedużym pałacyku przy ul. Wał Okrężny 37, tuż przy rzece Warcie.

23 września 1974 r. Laboratorium Badania Wód, Ścieków i Powietrza w Zielonej Górze przekształca się w Wojewódzki Ośrodek Badania i Kontroli Środowiska w Zielonej Górze. Dyrektorem Ośrodka zostaje mgr Jerzy Mendaluk.

Po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu w 1975 r. województwa gorzowskiego, którego powierzchnia wyniosła 8484 km2, w lutym 1976 r. powołana zostaje Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska – Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Kierownictwo placówki obejmuje mgr inż. Jan Krawiec. Tym samym obszar działania Wojewódzkiego Ośrodka Badania i Kontroli Środowiska w Zielonej Górze zmniejszył się i obejmował powierzchnię 8868 km2.

Na przełomie maja i czerwca 1978 r. pracownia w Gorzowie Wlkp. zmienia siedzibę i przenosi się na ul. Kostrzyńską 48, do obecnej siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

W 1980 r. zaczyna obowiązywać, wspomniana już na wstępie, ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, która określa zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska zmierzające do zapewnienia korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości. Pozwoliła ona pełniej rozwijać działalność w zakresie kontroli, pomiaru hałasu, pomiaru zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, odpadów oraz monitorowania stanu czystości rzek i jezior na terenie działania Inspekcji.

Na przełomie stycznia i lutego 1982 r. następuje zmiana nazwy instytucji w Gorzowie Wlkp. na Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Gorzowie Wlkp. W wyniku rozbudowy siedziby nowe pomieszczenia otrzymuje laboratorium.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 29 października 1991r. Wojewódzki Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Zielonej Górze przekształca się w Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora obejmuje mgr Jerzy Mendaluk, który pełni je do końca 1998 r.

Równocześnie następuje przekształcenie Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Gorzowie na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., którego Wojewódzkim Inspektorem zostaje mgr inż. Przemysław Jagiełło.

W latach 90-tych dla podniesienia jakości dotychczasowych badań i kontroli środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zostaje wyposażony w mobilną stację do pomiaru imisji zanieczyszczeń powietrza (1994).

W 1994 r. rozpoczynają działalność stacjonarne stacje monitoringu jakości powietrza atmosferycznego w miejscowościach Chyrzyno k/Kostrzyna i Urad k/Cybinki.

Od 1996 r. rozpoczyna się użytkowanie kolejnych mobilnych stacji do pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza oraz monitoringu jakości wód powierzchniowych. Laboratoria w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze rozpoczynają prace przygotowawcze do wprowadzenia systemu zapewnienia jakości ISO.

W marcu 1997 r. następuje zmiana na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Po odejściu mgr inż. Przemysława Jagiełły na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora zostaje powołany inż. Wacław Pakuła, który pełni je do końca 1998r.

W lipcu 1997 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadza audit, w wyniku którego zostaje przyznany certyfikat akredytacji laboratorium badawczego dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (jako siódmego Laboratorium WIOŚ w kraju). Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło w listopadzie 1997r. w Poznaniu podczas Targów „POLAGRA”.

14.01.1999 r. certyfikat akredytacji laboratorium badawczego otrzymuje Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Z dniem 01.01.1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzony zostaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który swoim zasięgiem obejmuje obszar nowo utworzonego województwa lubuskiego, którego powierzchnia wynosi 13888 km2.

21.05.1999 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych powołuje na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dra inż. Zbigniewa Lewickiego.

W czerwcu 1999 r. na bazie b. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zostaje utworzona Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie w wyniku reorganizacji następuje likwidacja Pracowni Terenowej w Żarach.

W grudniu 1999 r. Wojewoda Lubuski zatwierdza opracowany i uzgodniony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

1.12.1999 r. Marek Demidowicz, dotychczasowy Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim zostaje powołany na Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.8.07.2005 r. oficjalnie do użytku oddany zostaje budynek Centrum Zbierania Danych przy ul. Siemiradzkiego 19 w Zielonej Górze. (obecny budynek B WIOŚ)17.10.2007 r. Wojciech Konopczynski, Główny Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze powołany zostaje na Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

4.02.2008 r. Zbigniew Lewicki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska obejmuje stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Funkcje tą sprawuje do dnia 31.12.2008 r. W tym czasie obowiązki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełni Wojciech Konopczyński.

15.01.2010 r. odbywa się oficjalnie otwarcie budynku C WIOŚ w Zielonej Górze, powstałego dzięki realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z infrastrukturą”, dotowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27. 11.2012 r. Maria Małgorzata Szablowska z rąk Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego przyjęła nominację na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Małgorzata Szablowska zastąpiła na stanowisku odchodzącego na emeryturę Zbigniewa Lewickiego, który kierował WIOŚ w Zielonej Górze przez 13 lat. Małgorzata Szablowska jest z wykształcenia inżynierem chemii i magistrem ekonomii. Od maja 2004 roku pełniła funkcję  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

07.03.2016 r. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak powołał Pana Mirosława Ganeckiego na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zebrali:
   Stanisław Jaskólski
   Monika Siemak