Natężenie pól elektromagnetycznych w 2005 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Natężenie pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2005 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2005 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych na terenie miasta Zielona Góra. Pomiary przeprowadzono w 9 punktach, na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM.

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w 2005 r.

L.p. Obiekt badań Opis lokalizacji punktu pomiarowego Źródła pola (obiekty, urządzenia) – działające w pobliżu miejsca pomiarów Długość geograficzna Szerokość geograficzna
1 Zielona Góra – ul. Prosta (obok Zakładu Energetycznego) Granica zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w otoczeniu 15o28,495′ 51o 56,627
2 Zielona Góra – ul. Wyszyńskiego – parking przed sklepem „MINIMAL Granica zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Nadajnik TV Polsat umieszczony na dachu budynku 11 kondygnacyjnego przy ul. Ptasiej 15o29,381′ 51o55,823′
3 Zielona Góra – Amfiteatr Parking przed Amfiteatrem Nadajnik TV Polsat umieszczony na dachu budynku 11 kondygnacyjnego przy ul. Ptasiej 15o29,240′ 51o55,482′
4 Zielona Góra – Szosa Kisielińska 1a Granica zabudowy jednorodzinnej Stacja bazowa telefonii komórkowych umieszczona da dachu IV LO 15o32,316′ 51o56,290′
5 Zielona Góra – ul. Stroma Najwyższy punkt w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, obok stacji meteorologicznej Urządzenia systemów transmisji sygnałów i danych umiesczone na wolnostojącym maszcie przy ul. Wrocławskiej 15o31,440′ 51o55,780′
6 Zielona Góra – Osiedle Pomorskie Parking przed marketem PLUS Stacje bazowe telefonii komórkowych 15o33,269′ 51o56,257′
7 Zielona Góra – ul. Akademicka 28 Granica zabudowy jednorodzinnej Stacja bazowa telefonii komórkowych umieszczona na dachu IV LO 15o32,170′ 51o56,371′
8 Zielona Góra, Campus B UZ, ul. Wojska Polskiego Granica zabudowy Campusu B UZ, ul. Wojska Polskiego Stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w sąsiedztwie 15o28,360′ 51o56,340′
9 Zielona Góra, ul. Energetyków 1 Obok GPZ Transformatory GPZ oraz stacje bazowe sieci telefonii komórkowych umieszczone w sąsiedztwie 15o29,527′ 51o57,122′

 

Poglądowy schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych

 

PEM2005

 

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych.

 

Podstawy prawne:

  • Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska państwowy monitoring środowiska obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzone w sposób cykliczny, przy zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
  • Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, zgodnie z art. 124 wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
  • Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.).
udostpnij