Laboratorium

pcaab127

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  posiada laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi na terenie województwa lubuskiego badania i pomiary w zakresie ochrony środowiska wynikające ze statutowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska a w szczególności:

  • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na  rzekach województwa,
  • monitoring zanieczyszczeń wód jezior województwa lubuskiego,
  • monitoring wód podziemnych w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubuskiego (fakultatywnie),
  • monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża w dwóch punktach (stacje IMGW Zielona Góra i Gorzów Wlkp.)
  • monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na stacjach pomiarowych imisji,
  • monitoring hałasu komunikacyjnego,
  • monitoring poziomów pól elektromagnetycznych,
  • badania i pomiary realizowane na potrzeby Wydziału Inspekcji związane z prowadzonymi działaniami kontrolnymi podmiotów gospodarczych,
  • badania związane z działaniami mającymi na celu usunięcie skutków poważnych awarii

Akredytacja

Certyfikat akredytacji AB 127

Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze posiada od 18.07.1997 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 127, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Podstawą naszej polityki zarządzania jakością jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Laboratorium prowadzi kontrolę jakości badań, corocznie bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych (także międzynarodowych). Personel Laboratorium stanowią pracownicy o wysokich, stale rozwijanych kompetencjach. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz profesjonalny sprzęt pomocniczy, reprezentujące najnowsze osiągnięcia techniki analitycznej. Wyposażenie to podlega nadzorowi metrologicznemu w postaci regularnych wzorcowań i/lub sprawdzeń.

Aktualny zakres akredytacji.