Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2010

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012/01/25

W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW we Wrocławiu i RZGW w Poznaniu jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 02/176, poz. 1455)

Cykl badawczy obejmował dwunastokrotne badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań było określenie przydatności wód jezior do życia w warunkach naturalnych ryb łososiowatych lub karpiowatych.

Nazwa jeziora Prognoza:

jezioro powinno spełniać

wymogi dla życia

w warunkach naturalnych ryb

Ocena jakości wód

jezior do życia ryb

w warunkach naturalnych

Sławskie karpiowatych nie spełnia ocena pdf_icon
udostpnij