Poważne awarie oraz zdarzenia stwarzające zagrożenie dla środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Do zadań przypisanych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w/w ustawą jest zapobieganie poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego. Realizując ustawowe obowiązki w ramach działań zapobiegawczych i alarmowych WIOŚ prowadzi dyżury na wypadek wystąpienia poważnej awarii oraz zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska w siedzibie Inspektoratu w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze i znamionach poważnej awarii prosimy o przekazywanie informacji na niżej podany nr telefonu i  adres e-mail:

numer alarmowy dla województwa:

tel. 68 416 16 61 (całą dobę)

e-mail: powazne_awarie@zgora.pios.gov.pl