Wymagania akredytacyjne laboratorium WIOŚ potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji

- Aktualności - 2013-04-05

W dniach 3-4 kwietnia 2013 r. w Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze odbył się planowany audit w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji, wraz z rozszerzeniem, uaktualnieniem i ograniczeniem zakresu akredytacji. Celem auditu była:

  • ocena utrzymywania i doskonalenia kompetencji Laboratorium w obszarze wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 235 oraz kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o rozszerzenie i uaktualnienie zakresu akredytacji,
  • ocena działań podjętych w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA oraz ich skuteczności,
  • ocena wywiązywania się Laboratorium ze zobowiązań wynikających z Kontraktu Nr AB 235.

W ocenie brało udział trzech auditorów technicznych oraz auditor wiodący. W ramach auditu obserwowano badania wykonywane w siedzibie Laboratorium oraz pobieranie próbek i pomiary w terenie.

Na spotkaniu zamykającym auditor wiodący potwierdził spełnienie wymagań akredytacyjnych w ocenianym obszarze. Uzgodniony również został nowy projekt zakresu akredytacji poszerzony o:

  • pobieranie próbek gleby,
  • oznaczanie w metali w glebie techniką ET AAS i ICP-OES,
  • oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie techniką HPLC-FLD,
  • oznaczanie ropopochodnych w glebie techniką GC-FID,
  • oznaczanie indeksu oleju mineralnego w ściekach techniką GC-FID,
  • oznaczanie arsenu w pyle zawieszonym techniką ET AAS,
  • pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku .

Auditorzy z uznaniem wyrażali się na temat kompetencji i zaangażowania personelu Laboratorium. Pozytywnie ocenili również zmiany wprowadzone w systemie zarządzania w związku z nowelizacją wymagań dokumentów PCA.

 

udostpnij