Wstępna ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-27

W 2009 r. dokonana została przez IMGW Oddział w Katowicach wstępna ocena stanu jednolitych części wód (JCW) rzek w Polsce w 2008 r.,  w tym – rzek na terenie  woj. lubuskiego. Ocenę przeprowadzono na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. nr 162 poz. 1008) oraz wyników badań uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pierwszej kolejności dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód, polegającej na sklasyfikowaniu  elementów biologicznych oceny jakości wód oraz sklasyfikowaniu wspierających tą ocenę wskaźników fizykochemicznych (definicje stanu/potencjału ekologicznego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych – Dz. U. z 2009 r. nr 122 poz. 1018). Stan ekologiczny naturalnych JCW na terenie województwa był zróżnicowany i kształtował się  między stanem bardzo dobrym a stanem złym, przy czym dominował stan ekologiczny umiarkowany. O wynikach oceny stanu ekologicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia granicznych (tj. określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wartości niektórych wskaźników fizykochemicznych takich jak: tlen rozpuszczony, azot Kjeldahla, azot azotynowy. Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, przeważnie utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak stan ekologiczny.

Ocena stanu chemicznego dokonana na podstawie analizy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw. substancji priorytetowych (między innymi: kadm, nikiel, ołów i rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA) wskazywała na dobry stan chemiczny większości JCW. Ogólny stan jednolitych części wód rzek uwzględniający wyniki klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki klasyfikacji stanu chemicznego, jest zły – nieomal na całym obszarze województwa (tabele nr 1 i 2).

Tabela 1. Wstępna ocena stanu jednolitych części wód rzek na terenie woj. lubuskiego w 2008 r.

Tabela 2. Sposób oceny stanu jednolitych części wód – zał. nr 10 do rozp. Min. Środ. z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych  (Dz. U. z 2008 r. nr 162 poz. 1008)

udostpnij