Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 

INFORMACJA O STANIE CZYSTOŚCI WÓD RZEKI ŻARKI W 2004 R.
Zielona Góra, kwiecień 2005 r.

   
Licznik: 2124
(od 14.04.2005)

 


Wstęp

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żarach, przeprowadził badania stanu czystości wód rzeki Żarki. Prace wykonano w ramach monitoringu badawczego, którego celem była kontrola stanu czystości wód rzeki przepływającej przez miasto Żary i określenie zmian jakości jej wód w obrębie miasta.
Badania monitoringowe wód Żarki, prowadzone były w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych (pp.):

  • w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Jakubicy (pp. nr 1 - powyżej miasta Żary),
  • w rejonie skrzyżowania ul. Żagańskiej z ul. Piastowską (pp. nr 2 - przed ujściem do Złotej Strugi).
Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rys. nr 1.
Próbki do badań pobierane były z częstotliwością raz na miesiąc przez cały rok. Wyjątkowo w pp. nr 1 - dwukrotnie w ciągu roku - nie pobrano próbek z powodu braku przepływu.
Badania analityczne wykonywane w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze obejmowały oznaczenia 24 wskaźników jakości wód. Badano zawartość zawiesiny ogólnej, zanieczyszczeń organicznych, substancji biogennych, wybranych metali ciężkich, zanieczyszczeń specyficznych (przemysłowych) oraz zawartość chlorofilu "a".
   
Data utworzenia: 14.04.2005
 
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze