WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

STAN ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 2004 ROKU
2.1. Temperatura
2.2. Usłonecznienie
2.3. Zachmurzenie
2.4. Wiatr
2.5. Opady i burze
2.6. Pokrywa śnieżna
2.7. Wilgotność względna
2.8. Warunki pogodowe w 2004 roku na tle wielolecia 1971-2000
3.1. Zieleń miasta
3.2. Lasy Zielonej Góry
3.3. Fauna Zielonej Góry
4.1. Zaopatrzenie w wodę
4.1.1. Rys historyczny
4.1.2. Ujęcia wody
4.1.3. Stacja uzdatniania wody
4.1.4. System dystrybucji wody
4.1.5. Jakość ujmowanych wód i wody pitnej dostarczanej do miasta
4.2. System odprowadzania ścieków
4.2.1. Rys historyczny
4.2.2. Stan istniejący i zamierzenia rozwojowe
4.3. Jakość ścieków
4.4. Utylizacja ścieków
4.4.1. Eksploatacja oczyszczalni ścieków "ŁĄCZA"
4.4.2. Hot-Spot nr 101
4.4.3. Porównanie wskaźników zanieczyszczeń w relacji dopływ - odpływ w latach 2000-2004
4.4.4. Badania mikroskopowe osadu czynnego.
4.4.5. Rozbudowa części mechanicznej.
4.4.6. Rozbudowa węzła osadowego
4.4.7. Podsumowanie
5.1. Aktualny stan gospodarki odpadami
5.2. Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów
5.2.1. Odpady ogółem
5.2.2. Odpady składowane
5.2.3. Odpady kompostowane
5.2.4. Odpady zbierane selektywnie
5.2.5. Odpady niebezpieczne
5.3. System gospodarowania odpadami
5.4. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
5.5. Kompostowanie odpadów
5.6. Składowanie odpadów
5.7. Czasowe magazynowanie odpadów
5.8. Technologia i rozmieszczanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów
5.9. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
6.1 Emisja zanieczyszczeń powietrza na terenie Zielonej Góry
6.2 Badania imisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Zielonej Góry
7.1. Strumień Pustelnik
7.2. Strumień Dłubnia
7.3. Strumień Gęśnik
7.4. Strumień Łącza
7.5. Źródła Pustelnik i Gęśnik II
8.1. Fizyczno-geograficzne położenie Zielonej Góry
8.2. Horyzonty użytkowe wód podziemnych Zielonej Góry
8.3. Zaopatrzenie w wodę i jakość wody pitnej
8.4. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi Zielonej Góry
8.5. Podsumowanie
9.1. Gleby miejskie w nauce polskiej na tle doświadczeń innych krajów
9.2. Geneza i morfologia gleb zielonogórskich
9.3. Wybrane właściwości gleb zielonogórskich
9.3.1. Układ gleb zielonogórskich
9.3.2. Właściwości sorpcyjne gleb zielonogórskich
9.3.3. Odczyn gleb zielonogórskich
9.3.4. Zasolenie gleb zielonogórskich
9.3.5. Zawartość metali ciężkich w glebach zielonogórskich
9.4. Ocena chemizmu gleb miasta Zielona Góra
10.1. Hałas przemysłowy i komunalny
10.2. Hałas komunikacyjny
10.3. Podsumowanie
11.1. Ogólna charakterystyka i przepisy prawne
11.2. Źródła promieniowania elektromagnetycznego w Zielonej Górze
12.1. Potencjalne źródła poważnych awarii
12.2. Zdarzenia o znamionach poważnych awarii
12.3. Ratownictwo ekologiczne w statystykach Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
13.1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych
13.1.1. Choroby szerzące się drogą pokarmową
13.1.2. Zakażenia krwiopochodne
13.2. Choroby, przeciwko którym prowadzone są szczepienia ochronne
13.3. Działalność w zakresie nadzoru zapobiegawczego
13.4. Warunki sanitarne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
13.5. Stan sanitarny placówek służby zdrowia
13.7. Stan środowiska pracy
13.8. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych
13.9. Jakość zdrowotna środków spożywczych
13.10. Ocena zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia i celów kąpielowych
13.11. Promocja zdrowia i oświata zdrowotna
13.12. Działalność laboratoryjna
14.1. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
14.2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
14.3. Działania edukacyjne prowadzone w Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZGKiM w Zielonej Górze
14.4. Działania Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
15.1. Zadania inwestycyjne
15.2. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej