Poprzedni Spis treści

15. Zadania realizowane z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

autor: Benon Kosiarkiewicz

15.1. Zadania inwestycyjne

Działania inwestycyjne w dziedzinie ochrony środowiska na terenie miasta Zielona Góra finansowane są z wielu różnych źródeł. Jednym z nich jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Środki Funduszu służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, która oznacza dążenie do:

Środki wykorzystywane na działalność statutową Funduszu pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, z kar za nieprzestrzeganie norm środowiska, z oprocentowania udzielonych pożyczek oraz z operacji kapitałowych prowadzonych z wykorzystaniem czasowo wolnych środków. Podstawowymi formami działalności Funduszu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w formie pożyczek, dotacji i dopłat do oprocentowania kredytów komercyjnych. Głównymi kontrahentami Funduszu są jednostki samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim gminy województwa lubuskiego realizujące zadania inwestycyjne w zakresie budowy urządzeń ochrony środowiska, takich jak: oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne i składowiska odpadów komunalnych oraz w zakresie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza - w głównej mierze modernizacji tradycyjnych kotłowni opalanych węglem i przystosowania ich do opalania bardziej ekologicznymi źródłami ciepła.

Głównym beneficjentem z terenu miasta jest Urząd Miasta w Zielonej Górze, który od wielu lat korzysta z pomocy WFOŚiGW; w ostatnich latach - w mniejszym stopniu, co powodowane jest z jednej strony zakończeniem realizacji kilku dużych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej faktem szerszego finansowania realizowanych już zadań z funduszy unijnych. Nie mniej jednak, w okresie ostatnich 5 lat sfinansowano łącznie 4 zadania Urzędu Miasta - w formie dotacji i 6 zadań - w formie pożyczki.

Ogółem w latach 2000-2004 na 19 zadań z terenu miasta Fundusz wydatkował: w postaci dotacji kwotę 814 tys. zł oraz w postaci pożyczek kwotę 3.785 tys. zł. Środki przeznaczone były na zadania z zakresu: ochrony wód (OW) - 2.300 tys. zł, ochrony ziemi (OZ) - 700 tys. zł, ochrony atmosfery (OA) - 947 tys. zł oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZ) - 652 tys. zł.

Podmioty z terenu miasta skorzystały również ze środków tzw. procedury umorzeniowej, polegającej na zwolnieniu pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty części pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia kwoty umarzanej na inne zadanie z zakresu ochrony środowiska. W latach 2000-2001 kwota 525 tys. zł, jako umorzona z pożyczek udzielonych wcześniej Urzędowi Miasta, przeznaczona została na sfinansowanie III etapu kanalizacji os. Jędrzychów, a kwota 60 tys. zł - dla MZEC na sfinansowanie modernizacji węzłów cieplnych.

Warto nadmienić, że WFOŚiGW poza wspieraniem finansowym gmin i innych podmiotów z terenu województwa współuczestniczył w pozyskiwaniu środków z Funduszu Spójności. Zgodnie z obowiązującymi w FS procedurami, Fundusz prowadził kontrolę zgłaszanych wniosków dokonując wspólnie z beneficjentami niezbędnych poprawek i weryfikując odpowiednio raporty firm doradczych, przygotowywał listę wojewódzką przedsięwzięć, jak i prowadził szeroką działalność informacyjną. Działania Funduszu pomogły w pozytywnej kwalifikacji wniosków z naszego terenu, między innymi przyczyniły się do sfinalizowania przyznania przez Komisję Europejską dofinansowania dla wniosku dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Zielonej Góry oraz gmin Zielona Góra i Świdnica, którego realizacja obecnie się rozpoczyna. Wg planów Fundusz będzie uczestniczył również we wspólfinansowaniu tego przedsięwzięcia.

15.2. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Istotną grupę zadań finansowanych przez Wojewódzki Fundusz stanowią zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Zgodnie z obowiązującymi w Funduszu kryteriami wyboru przedsięwzięć i zasadami dofinansowania zadań, wspierana jest przede wszystkim realizacja programów edukacyjnych i konkursów o szerszym zasięgu terytorialnym, głównie obejmujących obszar całego województwa. Dużo z nich realizowanych jest przez podmioty z terenu miasta i swym zasięgiem obejmuje również teren Zielonej Góry. Corocznie w zakresie edukacji ekologicznej Fundusz dotuje około 40 zadań. W latach 2000-2004 na ogólną ilość 195 umów udzielono pomocy łącznie w wysokości 3.400 tys. zł. Wśród beneficjentów pomocy z terenu miasta wymienić należy: Związek Harcerstwa Polskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Społeczne "Kreator" oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Do głównych obszarów dofinansowywania poza wspomnianymi programami edukacyjnymi i konkursami należą: organizacja konferencji i seminariów na tematy z zakresu ochrony środowiska, dotowanie wydawnictw albumowych oraz folderów, które propagują ochronę środowiska i ochronę przyrody, wspieranie produkcji filmów i programów edukacyjnych przewidzianych do emisji w radiu i telewizji. Do znaczących zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przy udziale środków finansowych Funduszu należą również inicjatywy polegające na budowie lub rozbudowie ścieżek przyrodniczo-leśnych oraz na doposażeniu bazy edukacyjno-dydaktycznej w obiektach, w których prowadzona jest całoroczna edukacja społeczeństwa.

Należy podkreślić, że działalność mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, chociaż w przeciwieństwie do działań typowo inwestycyjnych nie daje bezpośredniego efektu w postaci poprawy stanu środowiska, to jednak ma fundamentalne znaczenie w długofalowym postrzeganiu warunków naszego życia w przyszłości i w tym kontekście stanowi jeden z głównych celów działania Funduszu, nie mniej ważny niż bieżące wspieranie działań inwestycyjnych.

Tabela 15.1. Zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na terenie Zielonej Góry w latach 2000-2004

Lp.
Umowa numer
Rok
Kod dziedziny
Rodzaj umowy
Nazwa zadania
Kontrahent
Kwota pomocy (PLN)
1
D04067
2004
OA
D
Modernizacja systemu grzewczego (na gaz)
w WOTUiW w Zielonej Górze
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
22 825
2
D03139
2003
NZ
D
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KM PSP w Zielonej Górze
Urząd MiastaZielona Góra
225 000
3
D03144
2003
NZ
D
Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KM PSP w Zielonej Górze
Urząd MiastaZielona Góra
14 710
4
D02040
2002
OA
D
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w ZDW w Zielonej Górze
Województwo Lubuskie
28 500
5
D02021
2002
OA
D
Modernizacja kotłowni
w Międzynarodowym Centrum Muzycznym w Zielonej Górze
Filharmonia Zielonogórskaim. T. Bairda
50 000
6
D02121
2002
NZ
D
Zakup średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb KM PSP w Zielonej Górze
Urząd MiastaZielona Góra
187 250
7
DA090
2001
NZ
D
Wyposażenie Miejskiego Systemu Kierowania KM PSP w Zielonej Górze
Urząd Miasta
Zielona Góra
25 000
8
DN161
2000
OA
D
Modernizacja kotlowni węglowej na gazową w Bazie Wojewódzkiej w Zielonej Górze
Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego
61 000
9
DN117
2000
NZ
D
Zakup samochodu do ograniczania stref skażeń chemicznych
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zielona Góra
199 950
10
PA133
2001
OA
P
Modernizacja systemu wytwarzania pary technologicznej
Szpital Wojewódzki ZOZ
200 000
11
PA044
2001
OW
P
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jędrzychów
Urząd Miasta Zielona Góra
400 000
12
PN008
2000
OA
P
Montaż urządzeń automatyki pogodowej dla 47 węzłów cieplnych
MZEC w Zielonej Górze
250 000
13
PN065
2000
OA
P
Modernizacja kotłowni w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy
ul. Botanicznej 2-4
Wspólnota Mieszkaniowa
45 000
14
PN145
2000
OA
P
Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Staffa 8a w Zielonej Górze
Wspólnota Mieszkaniowa
40 000
15
PN097
2000
OA
P
Modernizacja kotłowniw ZSB przy
ul. Botanicznej 50
Urząd Miasta Zielona Góra
160 000
16
PN098
2000
OA
P
Modernizacja systemu grzewczego w warsztatach ZSS
Urząd Miasta Zielona Góra
90 000
17
PN111
2000
OW
P
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jedrzychów etap III
Urząd Miasta Zielona Góra
500 000
18
PN112
2000
OZ
P
Rozbudowa zakładu gromadzenia i utylizacji odpadów
Urząd Miasta Zielona Góra
700 000
19
PN116
2000
OW
P
Budowa metodą mikrotunelingu kolektora ogólnospławnego
Urząd Miasta Zielona Góra
1 400 000

D - dotacja
P - pożyczka

Benon Kosiarkiewicz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Poprzedni Spis treści