Poprzedni Spis treści Następny

1. Charakterystyka i perspektywy rozwoju miasta

autor: Jerzy Walkowiak

Zielona Góra - miasto średniej wielkości na Środkowym Nadodrzu, posiada dogodne warunki do dalszego rozwoju. Jednym z uwarunkowań, które limituje ten rozwój jest środowisko, jego stan, walory które należy chronić i działania, które należy podjąć, aby następne pokolenia mogły w pełni korzystać z zasobów, które są naszym udziałem.

Miasto rozwinęło się w obrębie Wału Zielonogórskiego - moreny czołowej, rozciągającej się od Doliny Bobru na zachodzie do Doliny Odry na wschodzie, którego kulminacja o rzędnej 221,0 m n.p.m. wznosi się ok. 170 m ponad dnem otaczających go dolin.

Formułowane w przeszłości prognozy rozwoju miasta, które przewidywały że miasto w ciągu dwudziestu pięciu lat osiągnie liczbę ludności rzędu 350 000, zostały zweryfikowane w kolejnych prognozach demograficznych, a także przez samo życie. Upadek większości dużych zakładów przemysłowych w mieście w wyniku transformacji ustrojowej oraz przypisanie miastu innych funkcji miastotwórczych spowodowało, że za docelową liczbę ludności przyjmuje się 130 000 mieszkańców. Stracił ważność jeden z ważniejszych dokumentów stymulujących rozwój miasta - plan zagospodarowania przestrzennego i jego rolę dla miasta jako całości przejęły inne dokumenty, takie jak:

Dokumenty te zostaną uzupełnione o Studium komunikacyjne i Plan akustyczny miasta, co pozwoli bardziej precyzyjnie kształtować rozwój miasta.

Zielonogórska "Palmiarnia"

Z założonych zadań, o których informowano w poprzednim raporcie z 2000 r. nie odtworzono ogrodu botanicznego. Zadanie to jest aktualnie realizowane. Nie zajmowano się także klimatem akustycznym. Zadanie to ustawowo zostało przewidziane do udokumentowania w 2012 roku.

Istotną zmianą jaka zaszła od poprzedniej edycji raportu jest fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Zobowiązania zawarte w umowie przedakcesyjnej spowodowały przyjęcie terminów w jakich zostaną rozwiązane poszczególne zagadnienia. W dziedzinie ochrony środowiska ważnym zobowiązaniem było określenie roku 2008 jako docelowego do uporządkowania gospodarki ściekowej. W Zielonej Górze zobowiązanie to realizowane jest w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica", który jest współfinansowany przez UE środkami Funduszu Spójności. Program ten obejmuje 22 zadania, których wartość wynosi 31 mln Euro, z czego bezzwrotne dofinansowanie stanowi 85% ww. kwoty. Zrealizowanie zadań określonych w tym projekcie pozwoli przetransportować 100% powstających w mieście ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Łężycy i tam je oczyścić tak, aby odpowiadały one wymogom ustalonym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W dziedzinie gospodarki odpadami realizowana jest rozbudowa składowiska odpadów komunalnych o nową kwaterę, dzięki czemu będzie ono mogło pełnić rolę składowiska regionalnego, jaką przydzielono mu w "Planie gospodarki odpadami woj. lubuskiego" oraz jaką przewidziano w "Planie gospodarki odpadami Zielonej Góry".

Aktualnie kończona jest budowa ostatniego odcinka obwodnicy północnej miasta. Dzięki temu zostaną stworzone warunki do całkowitego wyeliminowania tranzytowego ruchu samochodowego z miasta, a tym samym do zmniejszenia poziomu hałasu komunikacyjnego.

Z przedstawionych informacji wynika, że po zrealizowaniu zadań finansowanych przez Fundusz Spójności Zielona Góra jako miasto będzie spełniała wymogi unijne w dziedzinie ochrony środowiska, co powinno stanowić ułatwienie w dalszym rozwoju miasta i pozyskiwaniu inwestorów.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że miasto jest specyficznym organizmem, z którym związane są określone uciążliwości wynikające z konieczności realizacji zaopatrzenia, organizacji komunikacji zbiorowej czy imprez masowych. Nie do zrealizowania jest postulat, aby w dzielnicach śródmiejskich całkowicie wyeliminować ww. uciążliwości. Należy żywić nadzieję, że w całości znowelizowane prawo ochrony środowiska i ustawy pokrewne oraz zrealizowane dotąd rozwiązania organizacyjne spowodują, iż w najbliższych latach nie będą w Zielonej Górze istniały przeszkody i ograniczenia do prowadzenia działalności w zgodzie z wymaganiami unijnymi. Są to warunki, dzięki którym następne pokolenia będą mogły korzystać, tak jak my dzisiaj, z bogactw przyrody w mieście Zielona Góra.

Jerzy Walkowiak
Urząd Miasta Zielona Góra

Panorama Zielonej Góry

Poprzedni Spis treści Następny