Spis treści Następny

Wstęp

Po 5-letniej przerwie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wspólnie z Urzędem Miasta Zielona Góra przekazują w ręce Czytelników kolejny raport o stanie środowiska na terenie naszego miasta. Raport ten dotyczy zmian stanu środowiska w Zielonej Górze w latach 2000-2004. Pięcioletni interwał czasowy w edycji kompleksowego i zwartego tematycznie opracowania jakim jest prezentowany raport wydaje się być w pełni uzasadniony i należy wyrazić nadzieję, że wydawnictwo to stanie się cyklicznym. Należy także mieć nadzieję, że niniejszy raport zostanie przychylnie przyjęty przez zainteresowanych stanem środowiska w Zielonej Górze, podobnie jak wydanie z 2000 roku. Nie bez znaczenia jest fakt, że ukazuje się on w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, popularnej i cenionej serii wydawniczej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Lata 2000-2004 były okresem kontynuacji zadań związanych z ochroną środowiska w mieście, takich jak: modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, racjonalizacja gospodarki odpadowej, ograniczanie zanieczyszczenia powietrza i gleby, wzbogacanie walorów przyrodniczych itp. W rozważanym okresie w Zielonej Górze powstały dalsze, ważne i kapitałochłonne inwestycje, które już przyniosły poprawę stanu środowiska w mieście i okolicach. Należy tu wspomnieć o dalszej modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawadzie, rozpoczętej rozbudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łężycy, poszerzeniu selektywnej zbiórki odpadów i budowie sortowni na składowisku w Raculi, zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku modernizacji kotłowni lokalnych i dzięki budowie nowoczesnego bloku gazowo-parowego w zielonogórskiej Elektrociepłowni, kontynuacji budowy obwodnic miasta, stanowiących wzorcowe rozwiązania w skali kraju itp. Dzięki tym inwestycjom Zielona Góra zasługuje w pełni na miano miasta przyjaznego środowisku.

Słowa uznania i podziękowań kierujemy do wszystkich Autorów raportu, pracowników wielu instytucji zielonogórskich: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ligi Ochrony Przyrody, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Oczyszczalni Ścieków "Łącza", Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Miasta i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wyrażamy nadzieję, że przekazywany Czytelnikom raport "Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku" przyczyni się do poszerzenia wiedzy ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodzieży, która w przyszłości kontynuować będzie działania na rzecz poprawy stanu środowiska w naszym mieście i regionie.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zbigniew Lewicki

Prezydent Miasta

Bożena Ronowicz

Spis treści Następny