STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2002 ROKU

 

Wstęp


     Województwo lubuskie należy do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo regionów Polski. Prawie połowę powierzchni województwa zajmują lasy, bardzo liczne są tu jeziora, dobrze rozwinięta jest sieć rzek i kanałów, urozmaicona jest polodowcowa rzeźba terenu. Występują tu unikalne w skali kraju, a nawet kontynentu, siedliska ptaków i nietoperzy, istnieją 2 parki narodowe i inne, różnorodne formy ochrony przyrody.
     Wszystko to, w zestawieniu ze stosunkowo niskim stopniem industrializacji i urbanizacji sprawia, że województwo lubuskie ma realną szansę budowania swojej przyszłości zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Temu celowi służą m.in. tworzone w ostatnim okresie na wszystkich szczeblach administracji od krajowego, przez wojewódzki i powiatowy do gminnego programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami. Stworzony został ponadto krajowy program gospodarki ściekowej.
     Do wykonania wymienionych opracowań niezbędna była kompleksowa diagnoza i analiza problemów ochrony środowiska. Jak się okazało znaczącą rolę odegrały w tym zakresie wydawane w całym kraju przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska raporty o stanie środowiska w województwach. Dlatego z poczuciem satysfakcji oddajemy w ręce czytelników kolejny, piąty już od momentu powstania województwa lubuskiego, raport o stanie środowiska w województwie lubuskim.
     Staraliśmy się zachować sprawdzoną już w latach ubiegłych formę redakcyjną i edytorską, wzbogacając jednocześnie wydawnictwo o nowe zagadnienia. Raport został wydany w formie drukowanej i w wersji elektronicznej. Dostępny będzie także na naszych stronach internetowych.
     Pragnę podziękować zaproszonym autorom spoza WIOŚ: Panu Michałowi Drabowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego za interesującą syntezę na temat lubuskich lasów, Pani Marioli Wielhorskiej i Panu Jerzemu Tonderowi z Urzędu Marszałkowskiego za ciekawe informacje o wojewódzkim programie ochrony środowiska i planie gospodarki odpadami oraz Panu Wojciechowi Porębskiemu za zwięzłe omówienie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dziękuję także moim współpracownikom z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i z Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. za duży wkład pracy w przygotowanie niniejszej publikacji.
     Podziękowania należą się Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który po raz kolejny w formie dotacji pokrył koszty wydania niniejszego raportu.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze

dr inż. Zbigniew Lewicki