STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2001 ROKU

 
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
II. ODPADY
 
-
Nowe uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami
 
-
Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 
-
Monitoring odpadów niebezpiecznych
 
-
Główne problemy i tendencje gospodarki odpadami
III. POWIETRZE
 
-
Emisja zanieczyszczeń do powietrza
 
-
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 
-
Główne problemy i tendencje ochrony powietrza
IV. WODY
 
-
Źródła zanieczyszczeń wód
 
-
Monitoring wód powierzchniowych
 
-
Monitoring wód podziemnych
 
-
Ważniejsze problemy i działania na rzecz ochrony wód
V. HAŁAS
 
-
Stan zagrożenia hałasem środowiskowym
 
-
Hałas przemysłowy
 
-
Pomiary hałasu komunikacyjnego
 
-
Główne problemy i tendencje w zakresie ograniczenia hałasu
VI. GLEBY
 
-
Wprowadzenie
 
-
Geneza gleb województwa lubuskiego
 
-
Systematyka gleb województwa lubuskiego
 
-
Struktura użytkowa gleb województwa lubuskiego
 
-
Ocena rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa lubuskiego
 
-
Antropopresja wobec gleb województwa lubuskiego
VII. PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW
 
-
Działalność kontrolna WIOŚ
 
-
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 
-
Formy ochrony przyrody
 
-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 
-
Osiągnięcia proekologiczne