STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2001 ROKU

I. WSTĘP

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przekazuje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie środowiska w województwie lubuskim, powstały w oparciu o wyniki badań i analiz wykonanych w 2001 roku. Wyrażamy nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem różnych środowisk i będzie stanowił źródło rzetelnej informacji dla działalności ekologicznej, inżynierskiej, naukowej, edukacyjnej itp.
Raport powinien okazać się przydatny dla władz samorządowych, zarówno w procesie kształtowania polityki ekologicznej, jak i przy realizacji zadań wynikających ze zmieniającego się wciąż prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska.
Niniejsze opracowanie ukazuje się w analogicznym układzie jak wydany w 2001 r. raport "Stan środowiska w województwie lubuskim w 2000 roku". Zachowano również podobną szatę graficzną i format raportu, gdyż zyskały one już aprobatę Czytelników. Zakres tematyczny raportu rozszerzono o rozdział poświęcony jakości gleb.
Nowością jest dodatkowa prezentacja treści raportu w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym (CD), aczkolwiek w ograniczonym nakładzie (500 egz.). Treść raportu dostępna będzie również w Internecie, na stronach domowych WIOŚ w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl i Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.: www.gorzow.pios.gov.pl. Jak zwykle będziemy wdzięczni Czytelnikom za nadsyłanie na adres Inspektoratu swoich uwag odnośnie zawartości merytorycznej raportu oraz jego form edytorskich.
Pragnę wyrazić podziękowanie autorom poszczególnych rozdziałów oraz wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszego raportu. W szczególności podziękowania kieruję pod adresem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wlkp., którzy brali udział w badaniach (organizacji, zbieraniu danych, gromadzeniu i opracowaniu wyników) oraz w przygotowaniu materiałów do druku.
Podziękowania kieruję również do wszystkich instytucji i urzędów, które dostarczyły wyniki badań własnych i inne dane na potrzeby niniejszego opracowania. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za finansowe wsparcie wydania raportu.

 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
dr inż. Zbigniew Lewicki