Wstęp

Już po raz drugi, od wprowadzenia z dniem 01.01.1999 r. reformy administracyjnej, ukazuje się raport o stanie środowiska w województwie lubuskim. Tym razem dotyczy on stanu wybranych komponentów środowiska w 1999 roku. Przekazujemy go w ręce Czytelników z nadzieją, że stanowić będzie źródło wielu cennych informacji dla działalności edukacyjnej, naukowej, projektowej itp. Liczymy również, że choć w niewielkim stopniu raport ten będzie wykorzystany w procesie kształtowania polityki ekologicznej - w skali województwa, powiatów i gmin - na miarę wyzwań, jakie stawia nam rozpoczynające się trzecie Tysiąclecie.

Województwo lubuskie jest jednym z dwóch w kraju, w którym ośrodki decyzyjne znajdują się w dwóch miastach: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, a Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Podobnie rzecz ma się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Siedzibą jednostki macierzystej jest Zielona Góra, natomiast w Gorzowie Wlkp. mieści się Delegatura WIOŚ. Na podstawie dwuletnich prawie doświadczeń można stwierdzić, że podział ten nie stanowi istotnych przeszkód dla efektywnej działalności Inspektoratu, w sferze kontroli, badań i oceny stanu środowiska oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Niniejsze opracowanie ukazuje się w niespełna rok po wydaniu "Raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 1997-1998 roku", w podobnym zakresie tematycznym. Ponieważ jednak czas jaki upłynął od poprzedniego wydania jest stosunkowo krótki, w obecnej edycji odstąpiono od prezentacji tematów i zagadnień, które nie uległy istotnym zmianom w tym czasie, takich jak np. ocena stanu gleb i walory przyrodnicze regionu. Nieznacznemu ograniczeniu uległy również rozdziały poświęcone charakterystyce województwa i przeglądowi wybranych problemów.

Po raz pierwszy raport ukazuje się w nowej szacie graficznej, większym formacie i w dwukolumnowym układzie tekstu. Wprowadzona zmiany mają na celu przede wszystkim poprawę czytelności zamieszczonych informacji, zarówno w postaci tekstowej, jak i licznych wykresów, map, tabel i zdjęć. Będziemy wdzięczni Czytelnikom, zwłaszcza korzystającym od lat z cyklicznie wydawanych raportów, za nadesłanie na adres Inspektoratu swoich uwag, zarówno co do zawartości merytorycznej, jak i nowej formy edytorskiej.

Na zakończenie pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim autorom oraz innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania niniejszego raportu. W szczególności podziękowania kieruję pod adresem wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim, gdyż każdy z nich mamniejszy lub większy udziałw powstaniu raportu: poprzez udział w badaniach i ich organizacji, w fazie zbierania danych, przy gromadzeniu i opracowaniu wyników badań, przygotowaniu materiałów do edycji itd.

Podziękowania kieruję również do wszystkich instytucji i urzędów, które dostarczyły danych i wyników badań własnych na potrzeby niniejszego opracowania. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którego finansowe wsparcie umożliwiło wydanie raportu.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

w Zielonej Górze

dr inż. Zbigniew Lewicki