Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

5. Imisja zanieczyszczeń powietrza

   W bieżącym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał pierwszą roczną ocenę jakości powietrza na terenie województwa lubuskiego (na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2002 r.), według nowych przepisów prawa obowiązujących w Polsce, dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej. Ocena wykonana została dla poszczególnych stref województwa lubuskiego (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - obszar strefy odpowiada obszarowi powiatu) z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów, ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
   Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia wykonywana jest dla siedmiu zanieczyszczeń, tj.: benzenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu i pyłu PM10. Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin wykonywana jest dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon.
   Głównym celem oceny jakości powietrza było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Klasyfikacja stanowi podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie, tj. konieczności opracowywania programów ochrony powietrza.
   Z oceny jakości powietrza, zgodnie z kryteriami określonymi dla ochrony zdrowia i ochrony roślin, wynika, że poziom koncentracji wszystkich ocenianych zanieczyszczeń na obszarze powiatu świebodzińskiego w 2002 r. nie przekraczał wartości dopuszczalnych stężeń. Stwierdzony poziom stężeń nie wymaga tym samym podejmowania działań związanych z opracowaniem programów ochrony powietrza.
   Ocena jakości powietrza według kryteriów ochrony zdrowia na obszarze województwa lubuskiego wykazała występowanie przekroczeń stężeń dopuszczalnych w dwóch powiatach. W Gorzowie Wlkp. (powiat grodzki) stwierdzono ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 i dwutlenku azotu, a w powiecie słubickim ponadnormatywną koncentrację dwutlenku azotu (klasyfikacja ta nie wymusza jednak opracowania w 2003 r. programów ochrony powietrza, gdyż nie została przekroczona wartość stężenia dopuszczalnego plus margines tolerancji).
   Ocena jakości powietrza województwa lubuskiego według kryteriów ochrony roślin, wypadła lepiej, nie stwierdzono przekroczeń stężeń dopuszczalnych określonych dla wszystkich ocenianych zanieczyszczeń.

W opracowaniu wykorzystano:
1) Dane wg: Rocznika statystycznego województwa lubuskiego - 2002, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
2) Dane wg: Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim za 2002 r. -
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., WSSE Gorzów Wlkp., marzec 2003 r.

Opracowali:
mgr inż. Ewa Chrustek
mgr inż. Krystyna Damczyk
mgr inż. Wojciech Konopczyński
mgr inż. Anna Lipka

Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz