Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

4.2. Wody podziemne

   Na terenie powiatu świebodzińskiego znajduje się obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o nr 144 objętego wysoką ochroną.
   Jakość wód podziemnych na terenie powiatu świebodzińskiego jest badana w ramach monitoringu krajowego i regionalnego zwykłych wód podziemnych. Standardem prowadzonych badań są analizy szczegółowe obejmujące około 50 wskaźników fizyko - chemicznych. Kontrolowane są wody wgłębne i wody gruntowe (płytkiego krążenia) o swobodnym zwierciadle wody. Badania jakości wód podziemnych w ramach monitoringu krajowego prowadzone są cyklicznie każdego roku natomiast w ramach monitoringu regionalnego ostatni raz prowadzone były w 1999 roku.
   Punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) jakości wód na terenie powiatu świebodzińskiego zlokalizowane są w pobliżu miejscowości Łagów Lubuski (gmina Łagów; ppk nr 356 i nr ppk 2), Toporów (gmina Łagów; ppk nr 11), Rusinów (gmina Świebodzin; ppk nr 3); Ołobok (gmina Skąpe; ppk nr 4), Smardzewo (gmina Szczaniec; ppk nr 5).
Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych wód podziemnych na tle Głównego Zbiornika Wód Podziemnych przedstawiono na załączonym rysunku. Najważniejsze dane poszczególnych punktów pomiarowo kontrolnych przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Punkty pomiarowo-kontrolne w monitoringu krajowym wód podziemnych

   W ppk nr 356 - Łagów Lubuski - wody gruntowe kwalifikowały się do wód podziemnych niskiej jakości (klasa III). W wodzie obserwowano wysoką zawartość azotu azotanowego, fosforanów i węgla organicznego. Wody płytkiego krążenia tego obszaru znajdują się pod wyraźnym wpływem oddziaływania antropogenicznego.    W ppk nr 2 - Łagów Lubuski - kontrolowane wgłębne wody podziemne tego obszaru charakteryzowały się w 1999 r wysoką klasą czystości (klasa Ib).
   W ppk nr 3 - Rusinów - kontrolowane wgłębne wody podziemne tego obszaru charakteryzowały się w roku 1999 jak i 1998 wysoką klasą czystości (klasa Ib).
   W ppk nr 4 - Ołobok - kontrolowane wgłębne wody podziemne tego obszaru w ostatnich latach charakteryzowały się również wysoką klasą czystości (klasa Ib).
   W ppk nr 5 - Smardzewo - kontrolowane wgłębne wody podziemne charakteryzowały się w latach 1998 -99 wysoką klasą czystości (klasa Ib).
   W ppk nr 11 - Toporów - wody podziemne płytkiego krążenia (gruntowe) tego obszaru charakteryzowały się w 1999 r także wysoką klasą czystości (klasa Ib).
   Na terenie powiatu świebodzińskiego prowadzone są również obserwacje stanu czystości wód podziemnych w ramach monitoringu lokalnego. Sieci piezometrów zlokalizowane są między innymi wokół składowisk odpadów komunalnych, składowisk przemysłowych oczyszczalni ścieków i innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych. Listę obiektów objętych monitoringiem lokalnym zamieszczono w tabeli nr 3 poniżej.

Tabela 3. Obiekty objęte monitoringiem lokalnym wód podziemnych na terenie powiatu
świebodzińskiego

   Jak wskazują wyniki badań monitoringu lokalnego niektóre źródła zanieczyszczeń wpływają na pogorszenie jakości wód podziemnych. Na przykład "Sprawozdania..." z lat 1999 - 2002 z badań jakości wód podziemnych w sieci punktów obserwacyjnych założonych wokół lagun ściekowych w Zbąszynku, wskazują na niekorzystny wpływ lagun na środowisko. Negatywne oddziaływanie wylewisk na wody podziemne występuje zarówno w bezpośrednim ich sąsiedztwie, jak i w dalszej odległości - w kierunku południowo wschodnim. Bardzo wyraźny degradujący wpływ lagun na wody podziemne, zobrazowany wynikami badań, obserwowany jest w odległości około 100 metrów od lagun. Konieczne zatem wydaje się podjęcie w najbliższym czasie radykalnych środków zaradczych.

   Podsumowując można stwierdzić, że wgłębne wody podziemne kontrolowane na terenie powiatu świebodzińskiego są wysokiej jakości. Gruntowe wody podziemne charakteryzują się niską jakością w okolicy miejscowości Łagów Lubuski, a wysoką jakością w okolicach miejscowości Toporów. Rodzaj obserwowanych zanieczyszczeń wód gruntowych w okolicach Łagowa Lubuskiego wskazuje na ich antropogeniczne pochodzenie związane prawdopodobnie ze wzmożonym ruchem turystycznym.
   W celu ochrony zasobów wodnych wód podziemnych konieczne jest składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych wysypiskach oraz zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi z innych źródeł.

Uwaga:
Klasy jakości wód podziemnych podano zgodnie z "Klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska" PIOŚ 1993, zweryfikowaną w 1995 r.
Klasa Ia - wody najwyższej jakości - naturalne nie zanieczyszczone antropogenicznie.
Klasa Ib - wody wysokiej jakości - naturalne oraz słabo zmienione antropogenicznie, nadające się do picia po przeprowadzeniu prostych zabiegów uzdatniających.
Klasa II - wody średniej jakości - naturalne i słabo zanieczyszczone antropogenicznie, nadające się do picia po przeprowadzeniu prostych zabiegów uzdatniających.
Klasa III - wody niskiej jakości - wody zanieczyszczone antropogenicznie oraz wody naturalne zanieczyszczone geogenicznie. Użytkowanie ich do picia może wymagać przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych procesów uzdatniających.

Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz