Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

II. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego - wg badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

4. Stan czystości wód

4.1. Wody powierzchniowe

b) Jeziora

   Na terenie powiatu świebodzińskiego znajdują się duże pod względem powierzchni i głębokie jeziora. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ubiegłych latach (ostatnio w 2000 r.) przeprowadził badania stanu czystości wybranych jezior.
Jeziora badano według systemu "Oceny Jakości Jezior", opracowanego w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W tym systemie o ogólnej klasie jeziora decydują:

   Przyjęte w systemie oceny jakości jezior graniczne wartości wskaźników zanieczyszczeń są około dwukrotnie ostrzejsze od wartości wskaźników zanieczyszczeń obowiązujących dla wód powierzchniowych płynących. Określenie klasy czystości wód jeziora opiera się na sumarycznej ocenie wszystkich wskaźników jakości wody, a określenie kategorii jeziora na wszystkich wskaźnikach podatności zbiornika na degradację.

   Jezioro Trześniowskie (Ciecz) - pow. 186 ha, objętość 35 920tys m3, ostatnio badane w 2000 r, II klasa czystości pod względem fiz.-chem., I klasa czystości pod względem sanitarnym, I kategoria podatności na degradację. Problemy - ukończenie kanalizacji dla miasta Łagowa szczególnie ważne by wszyscy mieszkańcy i wszystkie ośrodki wypoczynkowe miały przyłącza kanalizacyjne. Jakość wód zrzutowych ze stawów karpiowych zlokalizowanych powyżej jeziora.

   Jezioro Łagowskie - pow. 82 ha, objętość 4349 tys m3, ostatnio badane w 2000 r., II klasa czystości pod względem fiz.-chem., I klasa czystości pod względem sanitarnym, III kategoria podatności na degradację. Problemy - przez szereg lat jezioro było odbiornikiem ścieków z Łagowa Lubuskiego, obecnie do jeziora odprowadzane są wody opadowe z terenu miejscowości Łagów Lubuski. Jezioro jest wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń.

   Jezioro Paklicko Wielkie - pow. 196, objętość 15 823 tys. m3, badane w 1998 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem., I klasa czystości pod względem sanitarnym, II kategoria podatności na degradację. W roku bieżącym poddawane jest kontroli. Problemy - do jeziora przez długie lata odprowadzane były ścieki z Lubrzy. Zakończenie budowy wysoko sprawnej oczyszczalni dla Lubrzy winno przyczynić się do poprawy jakości wód jeziora.

   Jezioro Goszcza - pow. 48, objętość 3692 tys. m3, badane w 1998 r, aktualnie w trakcie kontroli, III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, II kategoria podatności na degradację. Problemy - przez lata odbiornik ścieków z Lubrzy. Wody jeziora bagate w substancje biogenne, w okresie lata hypolimnion jeziora jest całkowicie odtleniony, grozi to w bliskiej przyszłości silnymi zakwitami fitoplanktonu, a nawet wystąpieniem śnięć ryb. Środki zaradcze to pilne działania w zlewni bezpośredniej jeziora, głównie likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych (wysypisko, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe) zasilających wody jeziora.

   Jezioro Lubie - pow. 28,4 ha, objętość 3697,1 tys m3, badane w 1998 r, aktualnie w trakcie kontroli stanu jakości, III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, I kategoria podatności na degradację. Problemy - nad jeziorem zlokalizowane jest osiedle domków letniskowych. Powyżej jeziora w strefie zlewni bezpośredniej znajdują się karpiowe stawy rybne. Zła jakość wód jeziora świadczy o negatywnym oddziaływaniu tych obiektów na stan czystości wód. Skład zooplanktonu - brak makrokonsumentów - wskazuje na złą strukturę ichtiofauny w jeziorze. Konieczna racjonalna gospodarka rybacka i zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych na obszarze zlewni jeziora.

   Jezioro Niesłysz - pow. 487 ha., objętość 34 458 tys m3, ostatnio badane w 2000 r, przewidywane do badań w 2005 r., II klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, I kategoria podatności na degradację. Problemy - nadmierne obciążenie turystyczne jeziora, brak możliwości oczyszczenia ścieków. Istniejące oczyszczalnie w pobliżu jeziora są mało sprawne. Istnieje konieczność uregulowania gospodarki wodno ściekowej w zlewni bezpośredniej jeziora. Na jeziorze obserwowano zakwity sinicowe co świadczy o pogarszającej się jakości jego wód.

   Jezioro Wilkowskie - pow. 130 ha., objętość 11 702 tys. m3, badania jakości wód przeprowadzone w 1999 roku wykazały II klasę czystości jeziora pod względem fiz.-chem. i I klasę czystości pod względem sanitarnym oraz II kategorię podatności na degradację. Zamknięcie gorzelni w Wilkowie i odcięcie dopływu ścieków do jeziora przyczyniło się do poprawy jakości wód jeziora Wilkowskiego, co potwierdzają przeprowadzone badania.

   Jezioro Zamecko - pow. 17 ha, objętość 169,7 tys m3, ostatnio badane w 1992 r, poza klasą czystości pod względem fiz.-chem, III klasa czystości pod względem sanitarnym, poza kategorią podatności na degradację. Problemy - zbiornik mocno zdegradowany ściekami ze Świebodzina. Po odcięciu dopływu ścieków jezioro winno ulegać powolnemu samooczyszczaniu.

   Jezioro Lubinieckie (Poznańskie) - pow. 79,4 ha, objętość 19 813 tys. m3, ostatnio badane w 1992 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, II klasa czystości pod względem sanitarnym, II kategoria podatności na degradację. Problemy - jezioro jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni dla miasta Świebodzina. Jakość ścieków nie zawsze odpowiada normom pod względem zawartości fosforu i związków azotowych. Jezioro narażone jest na powolną degradację. Rozwiązanie - odprowadzanie ścieków oczyszczonych (ze strącaniem fosforu) poza zlewnię jeziora.

   Sprawą decydującą o przyszłości jakości wód jezior jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych dopływających do nich. W istniejących i projektowanych oczyszczalniach należy zwrócić uwagę na doczyszczanie ścieków np.: przez filtrację przez bariery biologiczne, czy stawy doczyszczające. Problemem dużej wagi są ścieki odprowadzane do ziemi z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych w strefie zlewni bezpośredniej jezior.

Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz