Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

3. Gospodarka odpadami

   Na terenie powiatu świebodzińskiego zlokalizowane są 34 wysypiska odpadów komunalnych, w tym: 3 wysypiska gminne (Grodziszcze, Gronów i Chlastawa) i 1 - o charakterze ponad gminnym (oddane do eksploatacji w IV kw. 1999 r. wysypisko w Jeziorach gm. Świebodzin).
   Nowoczesne, posiadające pełne zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska (zwłaszcza gruntowo - wodnego), wysypisko w Jeziorach przyjmuje odpady z całego powiatu, wobec czego sukcesywnie wyłączane są z eksploatacji i rekultywowane wysypiska wiejskie.
   Wysypiska wiejskie najczęściej lokalizowane są w wyeksploatowanych wyrobiskach kruszyw, zagłębieniach terenowych; natomiast w przypadku usytuowania na płaskim terenie zazwyczaj są otoczone wałami. Nie są nadzorowane. Eksploatacja polega na okresowym (średnio co 1 -2 miesiące) formowaniu odpadów spychaczem.
   Wysypiska wiejskie nie posiadają żadnych dodatkowych zabezpieczeń chroniących środowiska gruntowo-wodne przed skażeniem, stanowiąc przez to zagrożenie dla wód podziemnych, tym większe że trafiają na nie odpady o charakterze coraz bardziej "chemicznym". Nie mają one również zorganizowanej sieci monitoringu (posadowienie piezometrów) - umożliwiającej kontrolę ewentualnych zmian jakości wód podziemnych.
   Obecnie nie buduje się już pojedynczych wysypisk wiejskich (dla jednej wsi), lecz wysypiska zbiorcze - grupowe, najczęściej dla kilku lub więcej gmin, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, z pełnym zabezpieczeniem oraz odpowiednim zapleczem technicznym. Właśnie takim wysypiskiem jest ww. wysypisko w Jeziorach.
   Realizacja inwestycji polegających na budowie bezpiecznych wysypisk ma decydujące znaczenie dla ochrony środowiska przed odpadami. Problemem jest jednak również nadal niska świadomość ekologiczna społeczeństwa i wiążące się z tym tzw. "dzikie wysypiska" na obrzeżach miejscowości i w lasach. Bardzo często trudno jest przekonać mieszkańców (zwłaszcza wsi) o konieczności legalnej utylizacji odpadów, np. poprzez zawieranie umów z firmami wywozowymi posiadającymi koncesję na ich wywóz.


Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz