Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

   Źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza są zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny. Wśród substancji emitowanych do powietrza przez zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu świebodzińskiego przeważają zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania paliw do celów energetycznych i technologicznych, czyli: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Na terenie powiatu istnieją także wiertnie i kopalnie ropy naftowej i gazu, którym towarzyszy emisja siarkowodoru.
   Wielkość emisji zależy od ilości i jakości zużywanego paliwa, wyposażenia w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz skuteczności działania tychże urządzeń. Większość zakładów na terenie powiatu ma uregulowaną stronę formalno - prawną w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza tj. posiada ważną decyzję o dopuszczalnej emisji. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych zanieczyszczeń.
   Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie świebodzińskim z zakładów szczególnie uciążliwych wynosi ogółem 122 t/rok zanieczyszczeń pyłowych i 290 t/rok zanieczyszczeń gazowych - bez CO2 (w województwie lubuskim - odpowiednio: 4 491 t/rok i 8 870 t/rok). Z tych ilości zatrzymywanych w urządzeniach oczyszczających jest 77,1% wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych. Brak natomiast urządzeń do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych. W skali województwa zatrzymywanych jest 95,9 % zanieczyszczeń pyłowych oraz 2,9 % wytworzonych zanieczyszczeń gazowych. 1)
Aktualnie żaden z zakładów na terenie powiatu (pozostających w ewidencji WIOŚ) nie przekracza warunków określonych w pozwoleniu o dopuszczalnej emisji.
   Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, przede wszystkim droga międzynarodowa nr 2 (E 30) - Warszawa - Poznań - Świecko oraz droga nr 3 (E 65) - łącząca Dolny Śląsk z Pomorzem Zachodnim. Główne miasto powiatu - Świebodzin posiada obwodnicę, odciążającą centrum miasta od ruchu pojazdów w ww. kierunkach. Istnienie obwodnic w znacznym stopniu ogranicza zjawisko kumulowania się w centrach miast zanieczyszczeń - emitowanych z kominów oraz ze środków lokomocji.
   Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza (występującym zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich - nie tylko powiatu świebodzińskiego) jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz