Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

1. Gospodarka wodno-ściekowa

   Podobnie jak w całym województwie, także w powiecie świebodzińskim występuje problem braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Budowane są ujęcia wody i sieci wodociągowe bez zapewnienia możliwości odbioru i oczyszczenia powstających ścieków. Stwarza to duże zagrożenie dla środowiska, w szczególności - dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludności.
   Podobnie niekorzystna sytuacja ma miejsce w przypadku niepełnego skanalizowania miejscowości posiadających urządzenia do oczyszczania ścieków. Dodatkowo występuje wówczas problem utrzymania prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, do której dowożone są ścieki (często już zagniłe) ze zbiorników bezodpływowych (potocznie nazywanych "szambami").
   Obecnie długość sieci wodociągowej w powiecie świebodzińskim (bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów) wynosi 205,9 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej zaledwie 108,9 km 1)
   W ostatnich latach na terenie województwa podejmowane były działania na rzecz zmniejszenia dysproporcji w zakresie wyposażenia mieszkańców w wodociągi i kanalizację. W powiecie świebodzińskim przekazano do eksploatacji 15 km sieci kanalizacyjnej -podłączając miejscowości Glińsk, Gościkowo, Jordanowo, Grodziszcze, Lubogóra i Witosław do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.
   W 2002 r. 86 % ludności miast województwa lubuskiego korzystało z sieci kanalizacyjnej, przy średniej krajowej 83,5 % 2). Dla powiatu świebodzińskiego wskaźnik ten jest bardzo wysoki i wynosi 96,7 %. 1)
   Z oczyszczalni ścieków korzystało ok. 60 % ogółu mieszkańców województwa, w tym 86,4 % mieszkańców miast i 11,3 % ludności wsi. W powiecie świebodzińskim komunalne oczyszczalnie ścieków obsługiwały 62,3 % ogółu ludności powiatu, w tym 99,3 % mieszkańców miast i - tylko - 28,5 % mieszkańców terenów wiejskich. 1) 2)

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 13 oczyszczalni ścieków. Są to:

 1. Oczyszczalnia miejska w Świebodzinie - mechaniczno - biologiczna, o przepustowości
  10 000 m3/d - odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rz. Lubiniecka Struga, powyżej jez. Lubinieckiego.
 2. Oczyszczalnia w Gronowie dla m. Łagów - mechaniczno-biologiczna, o przepustowości 760 m3/d, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rz. Łagowa, dopływ rz. Pliszki.
 3. Oczyszczalnia w Lubrzy - mechaniczno - biologiczna, o przepustowości docelowej 600 m3/d, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rz. Rakownik.
 4. Oczyszczalnia w Radoszynie - mechaniczno - biologiczna, o przepustowości 55 m3/d - odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów mel. R-Li-G, dopływ rz. Lisicy.
 5. Oczyszczalnia w Toporowie, mechaniczno - biologiczna, o przepustowości 260 m3/d, odbiornikiem ścieków jest rz. Konotop.
 6. Oczyszczalnia w Rosinie typu BOS 50, odbiornikiem ścieków jest rz. Jabłonna,
 7. Oczyszczalnia ścieków w Wilkowie mechaniczno -biologiczna, o przepustowości 180 m3/d, odbiornikiem ścieków jest układ trzech rowów mel. R1, R2, R3 służących do nawodnień przyległych terenów.
 8. Oczyszczalnia w Przełazach mechaniczno-biologiczna o przepustowości 60 m3/d, odbiornikiem ścieków jest grunt w pobliżu jez. Niesłysz.
 9. Oczyszczalnia w Przełazach dla Ośrodka Turystyczno-Hotelowego "AGAWA" - o przepustowości 20 m3/d, odbiornikiem jest grunt poprzez drenaż rozsączający.
 10. Oczyszczalnia w Szczańcu - mechaniczno-biologiczna, typu Bioblok Mu-100 ze stawem biologicznym, o przepustowości 100 m3/d, odbiornikiem ścieków jest rz. Obra Leniwa za pośrednictwem rowu melioracyjnego.
 11. Oczyszczalnia w Rzeczycy - mechaniczno-biologiczna, o przepustowości 70 m3/d, odbiornikiem ścieków jest Lińska Struga.
 12. Oczyszczalnia w Chociulach - mechaniczno-biologiczna, typu Bioblok ze stawami biologicznymi, o przepustowości 200 m3/d, odbiornikiem ścieków jest rz. Lisica poprzez rów melioracyjny.
 13. Oczyszczalnia w Ciborzu - mechaniczno-biologiczna, o przepustowości 1000 m3/d, odbiornikiem ścieków jest rz. Ołobok.Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz