Informacja o stanie środowiska
w powiecie krośnieńskim

    Wprowadzenie

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Emisja zanieczyszczeń do środowiska
3. Gospodarka odpadami
4. Stan czystości wód
    4.a. Wody powierzchniowe

         - Rzeki
         - Jeziora
    4.b. Wody podziemne
5. Imisja zanieczyszczeń powietrza

Opracowanie:
mgr inż. Krystyna Damczyk
mgr inż. Wojciech Konopczyński
mgr inż. Anna Lipka
mgr inż. Barbara Poprawska
mgr inż. Elżbieta Stadnik

Zielona Góra, kwiecień 2004 r.