MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

Ocena wyników badań

 

Obiekt badań

Jezioro Przyłężek

Data badań

I - XII 2006 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

21,5

11,8

83%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

100 % wyników

9,6

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 9

50 % wyników

9,6

50%

pH

-

6 - 9

8,0

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

4,0

100%

BZT5

mgO2/dm3

3

1,8

92%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,2

0,05

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,01

67%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,001

100%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,07

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,007

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,5

0,02

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,002

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych z kilkoma zastrzeżeniami zawartymi w uwagach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W czasie badań monitoringowych stwierdzono kilka niepokojących trendów w jakości wód Jeziora Przyłężek.  W miesiąc marcu  wystąpiła w badanych próbach zwiększona ilość  zanieczyszczeń organicznych wyrażona wskaźnikiem BZT5, ponadto zanotowano w miesiącach czerwcu i lipcu  zbyt wysoką temperaturę wody, w m-cu październiku niskie stężenie tlenu (na granicy wartości dopuszczalnej) a  w  m-cach styczniu, lutym, czerwcu i grudniu  wysokie stężenie szkodliwych dla ryb azotynów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań