MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

Ocena wyników badań

 

Obiekt badań

Jezioro Borak (Borek)

Data badań

I - XII 2006 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

14,1

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

11,9

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 8

50 % wyników

11,9

83%

pH

-

6 - 9

8,2

92%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

7,5

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

7,1

67%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,5

42%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,02

83%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,06

63%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,54

75%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,087

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,025

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,005

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  nie odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych  w warunkach naturalnych ze względu na zbyt wysokie średnioroczne stężenie zanieczyszczeń organicznych wyrażnonych wskaźnikiem BZT5, zbyt wysokie średnioroczne stężenie fosforu ogólnego i obecność w wodzie  niejonowego amoniaku w stężeniach przekraczających wartość graniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W czasie badań monitoringowych Jeziora Borak stwierdzono, w miesiącu kwietniu przekroczenie wartości granicznej odczynu (pH 9,5) .  W miesiącach: kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie stwierdzono w badanych próbach wysoką ilość  zanieczyszczeń organicznych wyrażoną wskaźnikiem BZT5,, przez większość miesięcy roku w wodzie występowały wysokie stężenia fosforu og., w miesiącach maju i sierpniu wysokie stężenia azotynów, kwietniu, czerwcu i wrześniu niejonowego amoniaku a ponadto  w miesiącach styczniu, lutym i marcu wysokie stężenia azotu amonowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań