MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Trzebisz

Data badań

I - XII 2005 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

11,9

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

10,1

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 8

50 % wyników

10,1

75%

pH

-

6 - 9

7,8

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

12,7

92%

BZT5

mgO2/dm3

6

6,4

50%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,348

75%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,015

100%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,036

89%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,56

83%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,117

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,008

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,002

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora,   ze względu na zbyt wysoką zawartość związków organicznych wyrażonych wskaźnikiem BZT5 , nie odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać  wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W wodzie jeziora obserwowano jednokrotnie w miesiącu sierpniu bardzo wysokie stężenie niejonowego amoniaku, które wpłynęło na wysoką wartość średniej rocznej tego wskaźnika. Ponadto stwierdzono zwiększone stężenia fosforu ogólnego (od czerwca do sierpnia) i azotu amonowego (w grudniu i styczniu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań