MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Tarnowskie Małe

Data badań

I - XII 2005 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

12,9

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

10,1

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 8

50 % wyników

10,1

83%

pH

-

6 - 9

7,7

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

≥ 25

średniej z roku

6,6

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

5,5

83%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,263

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,013

92%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,007

100%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,35

92%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,045

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,015

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,003

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Uwaga: w wodzie jeziora w czerwcu i sierpniu stwierdzono zwiększoną zawartość substancji organicznych a w grudniu zwiększone stężenie azotu amonowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań