MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Graniczne

Data badań

I - XII 2005 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

11,9

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

10,2

92%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 8

50 % wyników

10,2

92%

pH

-

6 - 9

8,0

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

3,1

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

2,7

100%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,122

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,009

100%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,018

92%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,30

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,030

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,009

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,002

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Uwaga: w wodzie jeziora, jedynie w sierpniu, wystąpiło wysokie stężenie amoniaku niejonowego, które nie miało ujemnego wpływu na wynik średniej rocznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań