Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim
na podstawie badań imisji wykonanych w 2003 r.


Wprowadzenie

Podstawy prawne rocznej oceny jakości powietrza

Ocena jakości powietrza wykonana została w oparciu o następujące przepisy prawne:

  •  Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p. zm.),
  •  Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 października 2003 r. (Dz. U. Nr 190, Poz. 1865),
  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), nazywane dalej "RMŚ w sprawie oceny poziomów",
  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), nazywane dalej "RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów".

Przy wykonywaniu oceny miały zastosowanie również inne przepisy prawa krajowego, takie jak:

  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1729), nazywane dalej RMŚ w sprawie przekazywania informacji,
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami:
    •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - Dz. U. Nr 12, poz. 101,
    •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - Dz. U. Nr 34, poz. 311.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 października 2003 r. wskazuje jako bezpośredniego wykonawcę oceny jakości powietrza na terenie województwa - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.


© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze