Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2002 r.

1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka województwa lubuskiego
3. Opis systemu oceny
4. Wyniki klasyfikacji stref

   4.1. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia
     4.1.1. Dwutlenek siarki
     
4.1.2. Dwutlenek azotu
     
4.1.3. Pył zawieszony PM10
     
4.1.4. Ołów zawarty w pyle zawieszonym
     
4.1.5. Benzen
     
4.1.6. Tlenek węgla
     
4.1.7. Ozon
     
4.1.8. Klasyfikacja wynikowa z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia
   4.2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin
     4.2.1. Dwutlenek siarki
     
4.2.2. Tlenki azotu
     
4.2.3. Ozon
     
4.2.4. Klasyfikacja wynikowa z uwzględnieniem kryteriów ochrony rolin
5. Podsumowanie