Strona główna
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.

6. Warunki meteorologiczne

   Poziom imisji zanieczyszczeń w powietrzu zależy nie tylko od ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska powietrznego, ale również od procesów decydujących o rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń w atmosferze.    Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń determinowane jest ukształtowaniem terenu, wysokością emitora, a przede wszystkim warunkami meteorologicznymi - czynnikami mechanicznymi i termicznymi, które wpływają na intensywność mieszania mas powietrza oraz własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.
   W raporcie przedstawiono warunki meteorologiczne panujące w czasie prowadzonych badań jakości powietrza atmosferycznego, na podstawie wyników pomiarów meteorologicznych prowadzonych przez automatyczną stację imisji zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Urad. Wyposażona jest w panel meteorologiczny wykonujący badania meteorologiczne w systemie ciągłym.

   Czynniki mechaniczne
   Prędkość wiatru - decyduje o tempie i odległości przemieszczania się zanieczyszczeń. Przy dużych prędkościach wiatru zanieczyszczenia ulegają rozrzedzeniu - zmniejsza się ich stężenie w powietrzu. Ogólnie można przyjąć, że wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości wiejącego wiatru. W porównaniu do wcześniejszej serii pomiarowej (07.2000 - 06.2001), w której występowały wiatry o słabym natężeniu, w ciągu rocznych pomiarów imisji, w okresie 02.2002 - 01.2003 natężenie wiatrów nieco wzrosło. Największe prędkości tak jak poprzednio zarejestrowano w okresie zimowym. Średnie miesięczne prędkości wiatru w czasie cyklu badawczego przedstawia rysunek 2.

  Rys. 2. Średnie miesięczne prędkości wiatru w Uradzie w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r.

   W ocenie rozkładu zanieczyszczeń istotna jest analiza warunków anemometrycznych. W zależności od kierunku wiatru wraz z przemieszczającymi się masami powietrza transportowane są zawarte w nich zanieczyszczenia. Badania meteorologiczne prowadzone na stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w Uradzie wskazują, że w okresie od 02.2002 r. do 01.2003 r. dominowały wiatry z kierunku północno-wschodniego - 22,60 % czasu pomiarowego i południowo-zachodniego - 21,54 %.

  Rys. 3. Rozkład kierunków wiatru zarejestrowany w Uradzie w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r.

   Czynniki termiczne
   Temperatura przypowierzchniowej warstwy powietrza ma wpływ na wysokość emisji zanieczyszczeń związanych z systemami grzewczymi. W rejonach, gdzie emisja ze źródeł energetycznych ma duży udział w emisji całkowitej, obserwuje się zależność: wzrost stężenia zanieczyszczeń (m.in. SO2, NO2, pyłu zawieszonego) wraz ze spadkiem temperatury powietrza.

  Rys. 4. Rozkład kierunków wiatru zarejestrowany w Uradzie w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r.


Skocz do początku
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.
Dalej
Wstecz