Strona główna
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.

4. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza

   W związku z dostosowaniem polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska do dyrektyw Unii Europejskiej od 2002 r. obowiązują w Polsce nowe normy dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Określone one zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
   Obecnie obowiązujące w Polsce normy jakości powietrza, dostosowane do norm Unii Europejskiej, nie określają stężenia dopuszczalnego dla pomiarów o okresie uśredniania: miesięcznego i średniorocznego dla dwutlenku siarki, dlatego uzyskane wyniki badań będą porównywane z normą średnioroczną określoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Tabela 1. Dopuszczalne stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza obowiązujące na obszarze kraju [µg/m3]

Lp.

Zanieczyszczenie

Okresy uśredniania

1 godzina

24 godziny

rok

1.

Dwutlenek siarki

Norma Polska

350

150

-

Norma WHO

-

125

50

2.

Dwutlenek azotu

Norma Polska

200

-

40

Norma WHO

200

-

40

 

Skocz do początku
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.
Dalej
Wstecz