WIOŚ przyjął roczne sprawozdania wójtów, burmistrzów i prezydentów z gospodarowania odpadami komunalnymi

- Aktualności - 2014/04/16

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia informację opracowaną na podstawie rocznych sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok dotyczącą wdrażania przez gminy ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku). Wszystkie gminy województwa lubuskiego w 2014 roku złożyły w ustawowym terminie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok.

Na 83 gminy województwa lubuskiego:

• 50 gmin złożyło samodzielnie sprawozdanie,

• za pozostałe 33 gminy zrzeszone w pięciu związkach międzygminnych sprawozdania przesłały związki, które przejęły ten obowiązek za gminy.

Ze wstępnej analizy sprawozdań wynika, że nie wszystkie gminy osiągnęły w 2013 roku poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania, które zostały określone w :

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

– 12 % recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

– 36 % recyklingu, przygotowania do ponownego użytku, odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

– 50 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegające biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (stan na dzień 16 lipca 2013 r.)

Ponadto z otrzymanych sprawozdań wynika, że:

• 21 gmin nie osiągnęło poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

• 3 gminy nie osiągnęły poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

• 8 gmin nie osiągnęło poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W związku z faktem dosyłania przez gminy korekt sprawozdań ostateczne wyniki osiągniętych przez nie poziomów będą znane po zakończeniu weryfikacji.

Z przeprowadzonych analiz sprawozdań wynika również fakt, że nie wszystkie gminy utworzyły PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów).

Na terenie województwa lubuskiego jest pięć związków międzygminnych, które przejęły obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

• Związek Międzygminny ”EKO-PRZYSZŁOŚĆ” zrzeszający 13 gmin,

• Zielonogórski Związek Gmin zrzeszający 4 gminy,

• Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ”ODRA-NYSA-BÓBR” zrzeszający 5 gmin,

• Związek Celowy Gmin MG – 6 zrzeszający 6 gmin,

• Celowy Związek Gmin SGO 5 zrzeszający 5 gmin.

Każdy z wyżej wymienionych związków złożył jedno zbiorcze sprawozdanie za wszystkie członkowskie gminy bez ich wyszczególniania. Ze sprawozdań  wynika, że wszystkie związki osiągnęły wymagane poziomy, natomiast nie wiadomo jest czy poziomy  te zostały osiągnięte przez poszczególne gminy.

 

udostpnij