Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

Od 1 stycznia 2007 r. , w związku z wejściem w życie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlega opłacie skarbowej.

Za udostępnianie informacji o środowisku pobiera się opłaty w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Każdy odrębnie wypełniony i podpisany wniosek traktowany jest jako osobny wniosek.

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

  • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
  • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty były wyszukiwane i przeglądane przez zainteresowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze lub w Delegaturze.
  • wniosek został złożony przez organ administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

    • informacje udostępnia się w formie pisemnej,

 

  • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych, wymagane jest przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (forma elektroniczna – np. CD),
  • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
  • organ przesłał wnioskodawcy drogą pocztową sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy WIOŚ w Zielonej Górze:

NBP Zielona Góra 23 1010 1704 0000 4222 3100 0000

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.


Wniosek do pobrania w formacie:

 

 

Od nowego roku zmiany w zakresie udostępniania informacji o środowisku w ramach PMŚ

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ, w tym informacje o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji), będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym zamieszczamy wzór nowego wniosku wraz z numerem konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty.

Pobierz dokument:

  1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)
  2. Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)