Wyniki kontroli na fermie norek w Radachowie

- Aktualności, Inspekcja - 2013-11-26

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zakończył kontrolę na fermie norek w Radachowie. W wyniku kontroli stwierdzono że wody opadowe zmieszane z odciekami z odchodów norek spod wiat są odprowadzane rurami PCV do rowów, a na taki sposób odprowadzania ścieków właściciel fermy nie ma pozwolenia wodno-prawnego. Badania wody pobranej z rowów wskazywały na wyraźne zanieczyszczenie.

Zarządzeniem pokontrolnym WIOŚ  nakazał właścicielowi fermy zaprzestanie odprowadzania ścieków bez pozwolenia, oczyszczenie rowów oraz przedłożenie informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków Marszałkowi Województwa. Realizacja pierwszego z zaleceń – czyli zaprzestanie odprowadzania ścieków – ma tryb bezzwłoczny, pozostałe punkty właściciel fermy, firmy Farm Eguipment International Sp. z o. o. z siedzibą w Karsku, woj. zachodniopomorskie, musi zrealizować do 15 stycznia 2014 r.

Przypomnijmy, kontrolę na fermie norek w Radachowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podjął po wniosku o interwencję ze strony Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku. 8 listopada inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury w Gorzowie Wlkp., w obecności pracowników Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze przeprowadzili oględziny działki znajdującej się po zachodniej stronie fermy.

Na działce stwierdzono liczne ślady po kołach pojazdów oraz ślady wylewania na powierzchnię ziemi cieczy z osadami o kolorze szarym i jasnobrązowym. Widoczne były części organiczne w postaci pokruszonych chrząstek, kości i części miękkich pochodzenia zwierzęcego. W rowie przylegającym do fermy stwierdzono wyprowadzenie czterech rur z PCW o różnych średnicach. Z trzech rur od strony fermy norek widoczny był wypływ cieczy o ciemnoszarej barwie. Z rowu pobrano próbkę wody.

12 listopada inspektorzy na terenie fermy w Radachowie przeprowadzono oględziny. Jak poinformował kierownik fermy znajdowało się w niej ok. 120 tys. sztuk norek. Ustalono, że wody opadowe zmieszane z odciekami z odchodów norek, które okresowo tworzą pomiędzy pawilonami hodowlanymi rozlewiska, są odprowadzane rurami PCV do rowów przy zachodniej granicy fermy. 12 listopada nie stwierdzono wprowadzania ścieków do rowu, ale pobrana została próbka wód z rowu do celów porównawczych.

Wyniki badań wody pobranej z rowu w trakcie odprowadzania do niego wód opadowych zmieszanych z odciekami z odchodów norek są następujące: stężenia fosforu ogólnego=47,5 mgP/dm3, azotu amonowego=249 mgNNH4/dm3, zawiesiny ogólnej=345 mg/dm3, ChZT=971 mgO2/dm3, co wskazuje na zanieczyszczenie wód nieoczyszczonymi ściekami. Natomiast wstępne wyniki badania wody pobranej z rowu w dniu, w którym nie stwierdzono odprowadzania do niego wód opadowych zmieszanych z odciekami z odchodów norek są następujące: stężenia fosforu ogólnego=7,85 mgP/dm3, azotu amonowego=88,9 mgNNH4/dm3, zawiesiny ogólnej=78 mg/dm3, ChZT=160 mgO2/dm3, co wskazuje na zanieczyszczenie rowu.

udostpnij