Sukces WIOŚ w walce z nielegalnym demontażem

- Aktualności - 2022-08-04

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2022 r. oddalił w całości skargę na zarządzenie pokontrolne Lubuskiego WIOŚ.

Zarządzenie zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorcy działającego na terenie województwa lubuskiego, który prowadził stację demontażu pojazdów bez wymaganego zezwolenia. W toku kontroli trwającej od maja do grudnia 2021 r. inspektorzy WIOŚ Delegatura w Gorzowie Wlkp. stwierdzili m.in., że przedsiębiorca działał bez wymaganego wpisu do BDO oraz nie prowadził wymaganej przepisami ewidencji odpadów. W miejscach, w których magazynowane były elementy demontowanych pojazdów pobrano próbki gleby w wyniku czego stwierdzono jej zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi i aromatycznymi.

Dokonywanie demontażu pojazdów reguluje ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednym z zadań WIOŚ w Zielonej Górze jest zwalczanie „szarej strefy” w tym przedmiocie tj. przedsiębiorców demontujących pojazdy bez zezwolenia wydawanego na podstawie przywołanej ustawy. Ustawodawca przewidział dolegliwe kary za takie postępowanie. Można je wymierzyć w wysokości od 15.000 zł do 500.000 zł

udostpnij