Stan czystości rzeki Ilanki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1992-2017

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2018-11-27

Badania rzeki Ilanki prowadzone są przez WIOŚ w Zielonej Górze od wielu lat. Do roku 2008 badania prowadzono na odcinku przyujściowym, w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Świecku 0,5 km (poddając ocenie całą długość rzeki), zaś od roku 2009 monitoring wód Ilanki obejmował dwa punkty: w Świecku oraz w Starościnie (w roku 2015 punkt pomiarowy ze Starościna przeniesiono na punkt pomiarowy znajdujący się poniżej Rzepina).

Wieloletnie badania rzeki potwierdziły, że na całej długości cieku Ilanka nie spełniała wymagań określonych w poszczególnych rozporządzeniach, a tym samym celów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (osiągnięcia dobrego stanu wód). Mimo, że stan biologiczny rzeki wskazywał najczęściej na stan dobry, to o złej jakości wody zadecydowały parametry fizykochemiczne (formy azotu i fosforu, mangan, OWO, ChZT-Cr) i chemiczne.

Jednak analizując średnioroczne wartości stężeń wybranych wskaźników z wielolecia na odcinku przyujściowym w Świecku można stwierdzić ich sukcesywny spadek. Dotyczy to zwłaszcza biogenów, tj. azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Na podstawie wyników badań z lat 1992-2017 można zaobserwować, że wartość azotu ogólnego wahała się w granicach od 1,0 do 3,9 mg N/dm3, zaś fosforu ogólnego od 0,14 do 0,34 mg P/dm3.


Pobierz dokument:

  1. Stan czystości rzeki Ilanki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1992-2017
udostpnij