Stan czystości rzeki Gniła Obra na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2017-07-03

Zlewnia rzeki Gniłej Obry o powierzchni 416,06 km2 jest częścią większej zlewni – Obrzycy, której powierzchnia wynosi 1790,14 km2. Gniła Obra jest prawostronnym i zarazem jednym z największych (wraz z Południowym Kanałem Obry) dopływów Obrzycy o długości 40,622 km. Uchodzi do Obrzycy w 13,5 km nieopodal miejscowości Smolno Wielkie.

W okresie obejmującym ponad 20 lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził badania w różnych punktach pomiarowo-kontrolnych omawianej jcwp. Z biegiem lat zmieniało się podejście do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i liczba tych punktów ulegała redukcji. W cyklu wodnym, obejmującym lata 2010 – 2015, do ocenienia jcwp wyznaczono jeden ppk. W 2012 r. był to punkt Gniła Obra – odpływ jeziora Wojnowskiego Zachodniego O-31.

W roku 2015 WIOŚ w Zielonej Górze prowadził badania w ppk Gniła Obra – powyżej jez. Wojnowskiego Wschodniego dopływ A – 21, w ramach monitoringu diagnostycznego. Badano elementy biologiczne (fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe, makrofity, ichtiofaunę – realizowaną przez wykonawcę zewnętrznego – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie). Ocenę elementów biologicznych wykonano korzystając z tak zwanej oceny eksperckiej, w ramach której podniesiono o jedną klasę Makrofitowy Indeks Rzeczny z III klasy na II klasę oraz odrzucono wyniki ichtiofauny, gdyż pochodziły z dziedziczenia z roku 2014 oraz przypisana jej klasa odbiegała znacząco od pozostałych elementów biologicznych. Elementy fizycznochemiczne z grupy 3.1-3.5 oraz substancje syntetyczne i niesyntetyczne z grupy 3.6 przypisano do II klasy jakości. W konsekwencji przeprowadzonej klasyfikacji przypisano badanej jcwp dobry stan ekologiczny. Jednakże, pomimo stwierdzonego dobrego stanu ekologicznego stan chemiczny sklasyfikowano jako poniżej stanu dobrego z uwagi na przekroczenie sumy dwóch związków zaliczanych do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych tj. benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren. Ostatecznie z uwagi na otrzymane wyniki klasyfikacji stanu chemicznego oceniono jcwp jako będącą w stanie złym.


Pobierz dokument:

  1. Stan czystości rzeki Gniła Obra na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015
udostpnij