Stan czystości jezior: Wojnowskiego Wschodniego i Wojnowskiego Zachodniego na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2017-10-11

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych najbardziej odczuły zbiorniki o dużej podatności na degradację. Do takich zbiorników, ze względu na warunki morfometryczne i hydrologiczne zaliczyć można niewątpliwie Jezioro Wojnowskie Wschodnie i Wojnowskie Zachodnie.

W jeziorach zachodzą liczne procesy biochemiczne, które stymulują naturalny proces ich samooczyszczania, jednak jego tempo może być zróżnicowane w zależności od parametrów morfometrycznych, charakteru zlewni czy stopnia antropopresji. W jeziorach silnie zeutrofizowanych, do których należą omawiane jeziora Wojnowskie, naturalne samooczyszczanie może ulec całkowitemu zanikowi, o czym świadczyć mogą przekroczone dopuszczalne stężenia biogenów, zakwity glonów, czy też niska przezroczystość wody.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie organów administracji, jak również mediów i społeczności lokalnych tematyką niezadowalającej jakości wód jezior Wojnowskich oraz liczne skargi z tym związane, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał zbiorczego zestawienia z wielolecia wyników badań ww. jezior przeprowadzonych w latach 1991-2015. Z uwagi na fakt, iż jakość wód jezior jest w znacznym stopniu uzależniona od jakości ich dopływów w opracowaniu uwzględniono również wyniki badań głównego dopływu omawianych jezior, którym jest Gniła Obra (Leniwa Obra).


Pobierz dokument:

  1. Stan czystości jezior: Wojnowskiego Wschodniego i Wojnowskiego Zachodniego na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 1991-2015
udostpnij