SPRAWA DESTRUKTU ASFALTOWEGO PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

- Aktualności - 2022-09-30

PrawoNaczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 sierpnia 2022 r., w wyniku  skargi kasacyjnej lubuskiego WIOŚ wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2021 r., który to uwzględniał skargę przedsiębiorcy drogowego na zarządzenie pokontrolne, uchylił  zaskarżony wyrok oraz oddalił przedmiotową skargę .

Kontrolowany przedsiębiorca remontujący nawierzchnie drogi w różnych miejscach województwa przewoził zdjęty destrukt do swojej bazy. Podniósł, że zgromadzony destrukt miał być ponownie wykorzystany do budowy dróg. W opinii WIOŚ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca był w tym przypadku obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

W tym miejscu trzeba wskazać, że faktycznie ustawodawca zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci destruktu asfaltowego, ale tylko kiedy jest on zbierany w miejscu jego wytworzenia (tzw. kryterium geograficzne). W omawianym przypadku destrukt był transportowany z różnych miejsc i magazynowany na terenie kontrolowanej firmy.

Przedsiębiorca podnosił, że destrukt asfaltowy, jaki powstaje w wyniku frezowania powierzchni drogowych, w ogóle nie jest odpadem w rozumieniu ustawy i jego zbieranie czy przetwarzanie nie wymaga uzyskania zezwolenia, co oczywiście stanowiło błędną i dowolną interpretację przepisów.

Naczelny Sąd Administracyjny, przychylając się do zarzutów WIOŚ, nie podzielił ani argumentów przedsiębiorcy, ani WSA w Gorzowie Wlkp. Uznał, że w WIOŚ właściwie dokonał ustaleń faktycznych w trakcie kontroli i tym samym wydał zarządzenie pokontrolne zgodnie z prawem.

Z treścią orzeczenia można zapoznać się pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/84283AE75C .

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 stycznia  2022  r. uznanie, że destrukt asfaltowy traci status odpadu może nastąpić wyłącznie w trybie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego .

W myśl rozporządzenia posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu według określonego wzoru. Warunki utraty statusu odpadów zostały określone w § 2 rozporządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego rozporządzenia. Można je znaleźć pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002468 .

udostpnij