Spotkanie w sprawie likwidacji hałdy odpadów na terenie byłego „Dozametu” w Nowej Soli

- Aktualności - 2013-03-04

26 lutego 2013 r w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Starosty Nowosolskiego w sprawie likwidacji  tzw.  „bomby ekologicznej” czyli  hałdy odpadów na terenie byłego „Dozametu” w Nowej Soli.

Celem spotkania było ustalenie dalszych działań administracyjnych zmierzających do likwidacji zagrożenia środowiska, jakie powstało w związku z porzuceniem przez firmę POL-EKO kwaśnych smół pogazowych, poddawanych utylizacji na terenie byłego zakładu „Dozamet”. Ustalono, że powstały uwarunkowania prawne umożliwiające podjęcie działań administracyjnych zmierzających do pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie i likwidację zmagazynowanych odpadów.

W pierwszym etapie postępowania niezbędne jest sporządzenie kosztorysu wykonawczego zadania, co będzie podstawą wnioskowania o przyznanie środków finansowych. Utylizację odpadów zgromadzonych w hałdzie przewiduje się w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie realizacyjnym założono likwidację hałdy przez jej przewiezienie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Drugi wariant realizacyjny przewiduje likwidację zdeponowanych odpadów przez ich spalenie w najbliższej spalarni odpadów niebezpiecznych. Realizacja obu wariantów możliwa będzie poza obszarem województwa lubuskiego, gdyż brak jest na terenie województwa instalacji unieszkodliwiania odpadów tej grupy.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Pani Maria Małgorzata Szablowska zadeklarowała prowadzenie badań monitoringowych środowiska narażonego na kontakt z hałdą odpadów. Przeprowadzone będą badania gleb pobranych z ogródków działkowych sąsiadujących z terenem „Dozametu”. Ponadto przewiduje się przeprowadzenie badań wód podziemnych pobranych z najbliższych studni ujęciowych, w tym ze studni na terenie ogródków działkowych. Monitoringiem objęta będzie woda pobrana z rowów melioracyjnych obsługujących omawiany teren. Celem badań monitoringowych jest ustalenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia mieszkańców Nowej Soli.

Podsumowując: zgodnie z obecnym stanem prawnym postępowanie egzekucyjne zmierzające do usunięcia odpadów prowadzi Starosta Nowosolski. Starosta jako organ egzekucyjny może dokonać usunięcia odpadów jeżeli pozyska na ten cel środki z NFOŚiGW. WIOŚ jest służbą współuczestniczącą w postępowaniu, która będzie prowadzić nadzór nad usuwaniem odpadów oraz monitoring środowiska potencjalnie narażonego na zanieczyszczenie.

udostpnij