Seminarium „Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”

- Aktualności - 2013-03-11

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin w dniu 8 marca 2013 roku zorganizowało w Poznaniu Seminarium Raportu Projektu „Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”, w którym uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze.

Seminarium miało formę podsumowania efektów ogólnopolskiego projektu, składającego się z cyklu szkoleń, seminariów oraz wizyt studyjnych. Projekt skierowany był do administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz do wybranych grup społecznych, mających wpływ na kształtowanie wśród społeczności lokalnych świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych przedstawicieli organów i urzędników w zakresie tworzenia i zarządzania kompleksową, zintegrowaną gospodarką odpadami. Wszystko w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która od dnia 1 lipca 2013 roku wprowadza nowe zasady w gospodarce odpadami komunalnymi, stawiając samorządy przed koniecznością obligatoryjnego porozumiewania się w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami w ramach tzw. regionów gospodarki odpadami.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Środowiska, przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W komitecie honorowym projektu zasiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

GIOŚ

udostpnij